PROGRAM EU LIVESEEDING


„Organic seed and plant breeding to accelerate sustainable and diverse food systems in Europe”

„Ekologiczna hodowla roślin i nasiennictwo w celu przyspieszenia zrównoważonych i zróżnicowanych systemów żywnościowych w Europie”


Unia Europejska podejmuje działania, mające na celu przyspieszenie wdrażania ekologicznych i zrównoważonych systemów żywnościowych w Europie. Dotyczą one między innymi hodowli i rejestracji odmian ekologicznych oraz możliwości szerszego wprowadzenia do obrotu odmian ekologicznych i ekologicznych materiałów heterogenicznych (OHM) (ang. Organic Heterogeneous Material).

Problematyka ta jest przedmiotem prac w ramach zawiązanego międzynarodowego konsorcjum „LIVESEEDING”. W programie uczestniczy 37 instytucji reprezentujących jednostki naukowe, placówki hodowlane, urzędy rejestracji odmian, firmy i organizacje z zakresu nasiennictwa i inne podmioty z 14 państw członkowskich UE oraz ze Szwajcarii i UK. Z Polski jednostkami partycypującymi w projekcie są COBORU, Poznańska Hodowla Roślin oraz Polska Izba Nasienna.


Celem konsorcjum jest przyspieszenie wdrażania rolnictwa ekologicznego i przejście na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe, poprzez:

 • intensyfikację ekologicznej hodowli roślin,
 • rozszerzenie przed- i porejestrowego ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego,
 • produkcję i poprawę dostępności materiału siewnego różnych gatunków roślin, przydatnego dla zrównoważonych, a zwłaszcza ekologicznych systemów gospodarowania w europejskim rolnictwie.

Ponadto, celem projektu jest wzmocnienie sektora nasiennego, w kontekście rosnącego popytu na nasiona ekologiczne, a także podanie propozycji dostosowania regulacji prawnych w zakresie wytwarzania i obrotu takim materiałem siewnym. Przewiduje się też przeprowadzenie analiz inicjatyw i modeli zarządzania w przedsiębiorstwach nasiennych w poszczególnych krajach, zajmujących się nasionami ekologicznymi.

Szczegółowymi założeniami konsorcjum są:

 • zwiększanie i optymalizacja różnicowania roślin uprawnych w zrównoważonych ekologicznych warunkach gospodarowania,
 • doskonalenie i rozszerzanie przed- i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb ekologizacji rolnictwa,
 • zwiększanie podaży ekologicznego materiału heterogenicznego (OHM), i materiału siewnego odmian nadających się do uprawy ekologicznej,
 • tworzenie rynku ekologicznego materiału siewnego,
 • intensyfikacja inicjatyw w zakresie ekologicznej hodowli roślin i nasiennictwa,
 • promocja modelu ekologicznej hodowli roślin i nasiennictwa wspieranych przez rynek i społeczeństwo,
 • doskonalenie umiejętności i tworzenia wiedzy na temat wszystkich aspektów ekologicznej hodowli roślin i nasiennictwa ( szkolenia, demonstracje, i in.),
 • promowanie konkurencyjności ekologicznego sektora nasiennego oraz sterowanie procesami innowacyjnymi w ramach konsorcjum i poza nim.

Podsumowując, prace w ramach europejskiego konsorcjum przewidują całościowe, wielopodmiotowe i wielostronne podejście do problematyki ekologicznej, angażując instytuty badawcze, jednostki hodowli roślin, urzędy rejestracji odmian, firmy nasienne, związki i stowarzyszenia branżowe oraz organizacje społeczne. Wyniki prac wykonanych w ramach projektu przyczynią się do przyspieszenia przejścia na bardziej przyjazne dla środowiska, neutralne dla klimatu oraz wytwarzania zdrowej żywności.

Zakłada się, że cele te będzie można osiągnąć poprzez:

 • hodowlę, rejestrację i nasiennictwo odmian nadających się do ekologicznych, niskonakładowych i w innych systemach produkcji, w ramach zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie,
 • opracowanie nowatorskich modeli zarządzania, łączących hodowlę roślin, nasiennictwo z systemami produkcji zdrowej żywności, w mikro- i makroskali,
 • zwiększenie świadomości społeczeństw odnośnie korzyści wynikających z poszerzonej bioróżnorodności i zrównoważonych systemów uprawy roślin w zakresie poprawy jakości żywności.

Program rozpoczął się w październiku 2022 roku i podzielony jest na dziewięć grup roboczych:

 • Grupa robocza WP1, (Strategia-Push); (aktywny uczestnik PHR)

  „Zwiększanie bioróżnorodności roślin uprawnych i zarządzanie nią”

  LIVESEEDING w ramach prac w grupie roboczej WP1, będzie dostarczyć:

  • nowych spostrzeżeń naukowych i narzędzi selekcji (np. selekcja wspomagana markerami (MAS, teledetekcja i in.), pod kątem tworzenia cech funkcjonalnych roślin, istotnych dla produkcji ekologicznej, które mają być wprowadzone w obecnych i nowych programach hodowlanych,
  • wytwarzania i procedur notyfikacji ekologicznego materiału heterogenicznego (OHM) i odmian ekologicznych (OV), odmian dla zachowania bioróżnorodności, odmian miejscowych o szerszym potencjale bioróżnorodności (10 odmian roślin rolniczych, 4 odmiany roślin warzywnych oraz 1 odmiana z grupy roślin pastewnych) pochodzące z istniejących i nowych ekologicznych programów hodowlanych stosujących nowatorskie strategie hodowlane dla wprowadzania funkcjonalnej różnorodności biologicznej (np. zasiewy mieszane).
 • Grupa robocza WP2, (Strategia-Pull); (aktywny uczestnik COBORU i PHR)

  „Tworzenie i rozbudowa doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb rolnictwa ekologicznego”

  Prace w ramach WP2, pozwolą na opracowanie innowacyjnych modeli do testowania nowych odmian roślin uprawnych, o uproszczonych schematach (metodykach) oraz prototypu europejskiej interaktywnej platformy cyfrowej (aplikacja SeedLinked), który będzie służyć jako długoterminowa infrastruktura i baza danych do niedrogich, zdecentralizowanych doświadczeń ekologicznych odmian roślin uprawnych. Ambicją jest: zrewolucjonizowanie porejestrowego testowania odmian w warunkach ekologicznych, a także potencjalnie wpłynąć, na tyle, na ile to możliwe, na istniejące już oficjalne/urzędowe strategie badań rejestrowych (OWT, WGO) odmian, zarówno dla rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego, uwzględniając preferencje praktyki rolniczej.

 • Grupa robocza WP3,(Strategia-Push), (aktywny uczestnik PHR i PIN)

  „Nasiennictwo, jakość oraz zdrowotność ekologicznego materiału siewnego”

  W ramach tego zadania, wyjaśni się znaczenie mikrobiomu nasion dla wigoru nasion i jego implikacje dla zaprawiania nasion, które mogą usuwać pożyteczne zbiorowiska drobnoustrojów. LIVESEEDING zapewni dostosowane rozwiązania dla rolników, oszczędzających nasiona, firmy nasienne, aby zagwarantować wigor nasion w ramach holistycznego zdrowia nasion strategia, metody sanityzacji nasion dla firm nasiennych, ekologicznych i konwencjonalnych redukujących stosowanie syntetycznych zapraw nasiennych w rolnictwie, w celu zwiększenia opłacalności ekologicznej produkcji nasion od gospodarstwa do skali przemysłowej.

 • Grupa robocza WP4, (Strategia-Push)

  „Poprawa przejrzystości ekologicznego rynku nasiennego”

  LIVESEEDING ułatwi skalowanie i zwiększanie ekologicznej produkcji nasion odpowiednich odmian poprzez zapewnienie szkoleń, różnych modeli biznesowych i planów ekonomicznie opłacalnych przy rozpoczynaniu działalności oraz istniejących przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą ekologiczną, testowaniem odmian i produkcją nasienną dla różnych typów organizacji (NGOs, SMEs, i in.),w różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych.

 • Grupa robocza WP5, (Strategia-Pull); (aktywny uczestnik PHR i PIN)

  „Eksploatacja: poziome rozprzestrzenianie się i rozszerzanie skali inicjatyw w zakresie ekologicznej hodowli roślin i nasiennictwa”

  LIVESEEDING dostarczy danych naukowych na temat ekologicznego i społecznego wpływu OHM i OV, na strategie marketingowe produktów pochodzących z OHM i OV w celu wspierania partnerstwa między inicjatywami hodowli ekologicznej a podmiotami łańcucha wartości oraz świadomości konsumentów w zakresie różnorodności biologicznej i hodowli poprzez naukę, krajową i unijną politykę żywnościową.

 • Grupa robocza WP6, (Strategia-Enable); (aktywny uczestnik COBORU)

  „Hodowla ekologiczna wspierana przez rynek i społeczeństwo”

  Wyniki prac w ramach projektu LIVESEEDING powinny przyczynić się do rozwoju ekologicznego sektora nasion i hodowli roślin w Europie, poprzez rynek nasion, przejrzystość, monitorowanie postępu, ścisłą współpracę z władzami krajowymi w celu promowania i tworzenia rynku ze 100% udziałem nasion ekologicznych dla sektora ekologicznego, oraz podejmowanie stosownych działań na styku nauka-polityka-społeczeństwo.

 • Grupa robocza WP7, (Strategie Push and Pull); (aktywny uczestnik COBORU, PIN oraz PHR)

  „Komunikacja, rozpowszechnianie i eksploatacja”

  W pierwszym etapie prac w ramach projektu zostanie opracowany szczegółowy Plan Eksploatacji, Upowszechniania i Komunikacji Wyników (ang. Plan for the Exploitation, Dissemination, and Communication of Results PEDR) i jego implementacji. W planie zostaną ujęte następujące działania: szkolenia, warsztaty, koordynacja działań informacyjnych i rozbudowa sieci ekologicznej hodowli roślin oraz konferencje naukowe w ramach konsorcjum.

 • Grupa robocza WP8. Główny realizator FIBL Europe.

  „Koordynacja projektu”

  Zarządzanie konsorcjum, koordynacja administracyjna, sprawozdawczość techniczna i finansowa. Zarządzanie i ochrona danych zgodnie z planem zarządzania danymi (ang. Data Management Plan DMP).

 • Grupa robocza WP9. Zadania T 9.1-9.3 (FIBL-CH)

  „Zarządzanie innowacjami” w zakresie:

  • sterowania procesem innowacji;
  • zarządzania prawami własności intelektualnej;
  • interoperacyjności wewnętrznej i zewnętrznej narzędzi cyfrowych LIVESEEDING

Zakończenie projektu planuje się jesienią 2026