PUBLIKACJE COBORU


W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.

Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).Rok wydania:
Rodzaj:
       
Słowa kluczowe:
RokTytułLiczba stron
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 20234
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 202314
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Bobik groch siewny 20234
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 20236
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Soja 20224
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 20238
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Ziemniak44
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 20234
2023Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 202359
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 20238
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 20234
2023Diariusz 3(176)202378
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Bobowate Soja Wiechlinowate Inne pastewne108
2023Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202341
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 191. Rośliny warzywne 202158
2023Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 190. Bobowate grubonasienne i soja 202234
2023Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202376
2023Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 189. Ziemniak 202211
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Oleiste, włókniste68
2023Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2023101
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Zboża178
2023Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 188. Zboża ozime 2022 - jęczmień pszenica orkisz pszenica zwyczajna pszenżyto żyto48
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 187. Ziemniak 202236
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 186. Bobowate grubonasienne i soja 202285
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 185. Gryka 202210
2023Diariusz 2(175)202340
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Kukurydza52
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 184. Zboża ozime 2022 - jęczmień pszenica orkisz pszenica zwyczajna pszenżyto żyto116
2023Wyniki doświadczeń bobowate 2020-202216
2023Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 20238
2023Informator Inicjatywa białkowa 20232
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Burak38
2023Lista odmian zalecanych 202328
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 183. Oleiste 2022 (rzepak ozimy rzepak jary gorczyca biała słonecznik)96
2023Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 182. Zboża jare 2022 - jęczmień owies zwyczajny i nagi pszenica zwyczajna i orkisz36
2023Diariusz 1(174)202330
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 181. Zboża jare 202262
2023Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 180. EDO. Kukurydza 202216
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 179. Kukurydza 202256
2022Diariusz 6(173)202257
2022Diariusz 2(169)202244
2022Diariusz 1(168)202226
2022Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2022. Ogórek53
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 178. Burak cukrowy 202216
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 20226
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 20224
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 202211
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 202210
2022Diariusz 5(172)202224
2022Diariusz 4(171)202229
1234

Centralny Ośrodek jest wydawcą następujących publikacji:
 
 

DIARIUSZ CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

 
Diariusz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Urzędowa gazeta COBORU zawierająca bieżące informacje o ruchu odmianowym w odniesieniu do rejestracji odmian i ochrony prawnej odmian. Diariusz zawiera także wykaz adresowy zgłaszających, hodowców i zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do reprezentowania hodowcy i zachowującego. Każdy trzeci numer w roku zawiera dodatkowo wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

Pozycja stała, ukazująca się co dwa miesiąceLISTY ODMIAN ROŚLIN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU

Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

Publikacja zawierająca urzędowe wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce, odmian skreślonych z KR w ostatnich trzech latach, wykazy adresowe hodowców, zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do ich reprezentowania, a także charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych (rośliny warzywne i sadownicze).

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku (odrębne zeszyty dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych)LISTY OPISOWE ODMIAN

Publikacja zawierająca ogólne informacje o znaczeniu gospodarczym danej rośliny uprawnej oraz bardziej szczegółowe o odmianach wpisanych do krajowego rejestru (KR), w tym charakterystyki liczbowe cech gospodarczych i użytkowych, a dla odmian nowo zarejestrowanych - dodatkowo opis słowny.

Od roku 2020 wydawanych jest sześć oddzielnych List dla grup roślin rolniczych, zgodnych z działającymi w COBORU komisjami ds. rejestracji następujących odmian roślin: burak, kukurydza, oleiste i włókniste, pastewne, zboża oraz ziemniak.

Pozycja stała, ukazująca się w czerwcu każdego roku (rośliny rolnicze) lub okresowo (rośliny warzywne i sadownicze)


WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)

 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (WPDO)

Zeszyty zawierające informacje o wartości gospodarczej odmian badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w różnych rejonach kraju i warunkach uprawy.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku, odrębna dla różnych gatunków lub grup gatunków roślin


WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH

 
Wstępne wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

Seria zawierająca wyniki plonowania odmian z minionego sezonu na tle dwóch, trzech ostatnich lat. Dla niektórych odmian publikacje wzbogacone są o informacje o grupie użytkowej, zimotrwałości odmian lub wczesności dojrzewania.

Pozycja stała, ukazująca się kilka razy w roku począwszy od sierpnia


INICJATYWA BIAŁKOWA

 
Inicjatywa białkowa

Publikacje zawierają pełną informację o wynikach badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi z ostatnich kilku lat (plon, najważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, wraz z komentarzem dotyczącym gatunku i odmiany).

Publikacje stałe, ukazujące się w marcu każdego roku


LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW

Listy odmian zalecanych do uprway na obszarze województ


WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY

 
Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy

Publikacja zawierająca wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku, a także wykaz adresowy hodowców i ich pełnomocników.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku pod koniec lipca