PUBLIKACJE COBORU


W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.

Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).Rok wydania:
Rodzaj:
       
Słowa kluczowe:
RokTytuł
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Bobik i groch siewny 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2021
2021Diariusz 4(165)2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2021
2021Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2021
2021Diariusz 3(164)2021
2021Lista odmian zalecanych 2021
2021Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Bobowate Soja Wiechlinowate
2021Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Diariusz 2(163)2021
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Zbożowe
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Oleiste
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Ziemniak
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Burak
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Kukurydza
2021Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Wyniki doświadczeń bobowate 2018-2020
2021Informator Inicjatywa białkowa 2021
2021Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 2021
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 165. Życica mieszańcowa 2018-2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 164. Zboża ozime 2020 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
2021Diariusz 1(162)2021
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 163. Bobowate grubonasienne i soja 2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 162. Oleiste 2020 (rzepak ozimy, rzepak jary)
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 161. Ziemniak 2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 160. Zboża jare 2020
2021Diariusz 6(161)2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 159. Kukurydza 2020
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Rośliny jare 2020
2020Diariusz 5(160)2020
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 158. Burak cukrowy 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2020
2020Diariusz 4(159)2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2020
2020Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2020
12345678

Centralny Ośrodek jest wydawcą następujących publikacji:
 
 

DIARIUSZ CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

 
Diariusz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Urzędowa gazeta COBORU zawierająca bieżące informacje o ruchu odmianowym w odniesieniu do rejestracji odmian i ochrony prawnej odmian. Diariusz zawiera także wykaz adresowy zgłaszających, hodowców i zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do reprezentowania hodowcy i zachowującego. Każdy trzeci numer w roku zawiera dodatkowo wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

Pozycja stała, ukazująca się co dwa miesiąceLISTY ODMIAN ROŚLIN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU

Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

Publikacja zawierająca urzędowe wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce, odmian skreślonych z KR w ostatnich trzech latach, wykazy adresowe hodowców, zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do ich reprezentowania, a także charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych (rośliny warzywne i sadownicze).

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku (odrębne zeszyty dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych)LISTY OPISOWE ODMIAN

Publikacja zawierająca ogólne informacje o znaczeniu gospodarczym danej rośliny uprawnej oraz bardziej szczegółowe o odmianach wpisanych do krajowego rejestru (KR), w tym charakterystyki liczbowe cech gospodarczych i użytkowych, a dla odmian nowo zarejestrowanych - dodatkowo opis słowny.

Od roku 2020 wydawanych jest sześć oddzielnych List dla grup roślin rolniczych, zgodnych z działającymi w COBORU komisjami ds. rejestracji następujących odmian roślin: burak, kukurydza, oleiste i włókniste, pastewne, zboża oraz ziemniak.

Pozycja stała, ukazująca się w czerwcu każdego roku (rośliny rolnicze) lub okresowo (rośliny warzywne i sadownicze)


WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)

 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (WPDO)
Zeszyty zawierające informacje o wartości gospodarczej odmian badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w różnych rejonach kraju i warunkach uprawy.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku, odrębna dla różnych gatunków lub grup gatunków roślin


WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH

Wstępne wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
Seria zawierająca wyniki plonowania odmian z minionego sezonu na tle dwóch, trzech ostatnich lat. Dla niektórych odmian publikacje wzbogacone są o informacje o grupie użytkowej, zimotrwałości odmian lub wczesności dojrzewania.

Pozycja stała, ukazująca się kilka razy w roku począwszy od sierpnia


INICJATYWA BIAŁKOWA

Inicjatywa białkowa
Publikacje zawierają pełną informację o wynikach badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi z ostatnich kilku lat (plon, najważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, wraz z komentarzem dotyczącym gatunku i odmiany).

Publikacje stałe, ukazujące się w marcu każdego roku


LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW

Listy odmian zalecanych do uprway na obszarze województ


WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY

Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy
Publikacja zawierająca wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku, a także wykaz adresowy hodowców i ich pełnomocników.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku pod koniec lipca