PUBLIKACJE COBORU


W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.

Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).RokTytułLiczba stron
2024Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202442
2024Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202484
2024Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2024102
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Bobowate Soja Wiechlinowate130
2024Wyniki doświadczeń bobowate 2021-202316
2024Informator Inicjatywa białkowa 20242
2024Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 20248
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Zboża188
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Burak cukrowy i pastewny41
2024Diariusz 2(181)202442
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Ziemniak44
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Oleiste68
2024Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2024 Kukurydza66
2024Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 205. Bobowate grubonasienne i soja 202336
2024Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 204. Zboża ozime 2022 2023 - jęczmień pszenica orkisz pszenica zwyczajna pszenżyto żyto56
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 203. Bobowate grubonasienne i soja 2023112
2024Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 202. Ziemniak 202328
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 201. Zboża ozime 2023 - jęczmień pszenica orkisz pszenica zwyczajna pszenżyto żyto131
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 200. Oleiste 2023 (rzepak ozimy rzepak jary gorczyca biała słonecznik)98
2024Diariusz 1(180)202434
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 199. Bobowate drobnonasienne 2020-202326
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 198. Gryka 202312
2024Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 197. Zboża jare 2023 - jęczmień owies zwyczajny i nagi pszenica zwyczajna i orkisz36
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 196. Zboża jare 202368
2024Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 194. EDO. Kukurydza 202320
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 195. Ziemniak 202342
2024Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 193. Kukurydza 202360
2023Diariusz 6(179)202356
2023Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2023. Rzodkiewka – uprawa pod folią, uprawa polowa34
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 192. Burak cukrowy 202320
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Soja 20234
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 20237
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza na ziarno 20236
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza na ziarno 20236
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 20236
2023Diariusz 5(178)202326
2023Diariusz 4(177)202332
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza na kiszonkę 20235
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza na kiszonkę 20235
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 20239
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Słonecznik 20232
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 20234
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 202314
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Bobik groch siewny 20234
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 20236
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Soja 20224
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 20238
2023Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2023 Ziemniak44
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 20234
2023Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 202359
12345

Centralny Ośrodek jest wydawcą następujących publikacji:
 
 

DIARIUSZ CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

 
Diariusz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Urzędowa gazeta COBORU zawierająca bieżące informacje o ruchu odmianowym w odniesieniu do rejestracji odmian i ochrony prawnej odmian. Diariusz zawiera także wykaz adresowy zgłaszających, hodowców i zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do reprezentowania hodowcy i zachowującego. Każdy trzeci numer w roku zawiera dodatkowo wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

Pozycja stała, ukazująca się co dwa miesiąceLISTY ODMIAN ROŚLIN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU

Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

Publikacja zawierająca urzędowe wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce, odmian skreślonych z KR w ostatnich trzech latach, wykazy adresowe hodowców, zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do ich reprezentowania, a także charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych (rośliny warzywne i sadownicze).

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku (odrębne zeszyty dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych)LISTY OPISOWE ODMIAN

Lista Opisowa Odmian. Rośliny Rolnicze
Publikacja zawierająca ogólne informacje o znaczeniu gospodarczym danej rośliny uprawnej oraz bardziej szczegółowe o odmianach wpisanych do krajowego rejestru (KR), w tym charakterystyki liczbowe cech gospodarczych i użytkowych, a dla odmian nowo zarejestrowanych - dodatkowo opis słowny.

Od roku 2020 wydawanych jest sześć oddzielnych List dla grup roślin rolniczych, zgodnych z działającymi w COBORU komisjami ds. rejestracji następujących odmian roślin: burak, kukurydza, oleiste i włókniste, pastewne, zboża oraz ziemniak.

Pozycja stała, ukazująca się w czerwcu każdego roku (rośliny rolnicze) lub okresowo (rośliny warzywne i sadownicze)


WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)

 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (WPDO)

Zeszyty zawierające informacje o wartości gospodarczej odmian badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w różnych rejonach kraju i warunkach uprawy.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku, odrębna dla różnych gatunków lub grup gatunków roślin


WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH

 
Wstępne wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

Seria zawierająca wyniki plonowania odmian z minionego sezonu na tle dwóch, trzech ostatnich lat. Dla niektórych odmian publikacje wzbogacone są o informacje o grupie użytkowej, zimotrwałości odmian lub wczesności dojrzewania.

Pozycja stała, ukazująca się kilka razy w roku począwszy od sierpnia


INICJATYWA BIAŁKOWA

 
Inicjatywa białkowa

Publikacje zawierają pełną informację o wynikach badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi z ostatnich kilku lat (plon, najważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, wraz z komentarzem dotyczącym gatunku i odmiany).

Publikacje stałe, ukazujące się w marcu każdego roku


LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW

Listy odmian zalecanych do uprway na obszarze województ


WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY

 
Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy

Publikacja zawierająca wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku, a także wykaz adresowy hodowców i ich pełnomocników.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku pod koniec lipca