STRUKTURA ORGANIZACYJNA    D - Dyrektor
Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego

tel. 61 28 523 41, h.bujak@coboru.gov.pl

Prof. dr hab. Henryk Bujak Henryk Bujak – profesor nauk rolniczych w dziedzinie agronomii. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uczelni na której przeszedł całą dotychczasową drogę rozwoju naukowego od asystenta do profesora. Wieloletni kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa (2006-2018) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w latach 2018-2021 dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie. Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Krajowego i Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Komisji ds. rejestracji odmian zbóż, Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów. Wychowawca wielu pokoleń studentów. W pracy naukowej skupiał się na analizie dziedziczenia cech ilościowych roślin uprawnych, opracował koncepcję wykorzystania zjawiska ksenii w hodowli odmian mieszańcowych żyta, co może mieć ogromne znaczenie w obniżeniu kosztów hodowli, ponieważ zaproponowana formuła mieszańca nie wymaga wykorzystania sterylizującej cytoplazmy.

Kolejnym etapem działalności naukowej było wykorzystanie analizy wielocechowej do oceny i selekcji materiałów hodowlanych. W tym celu wykorzystywał między innymi indeksy selekcyjne, które weryfikował na materiałach zbóż oraz kukurydzy, a także wprowadził do budowanych algorytmów indeksów – obiektywną metodę szacowania ważności cech.

Dużą część osiągnięć naukowych stanowią wyniki analiz interakcji genotypowo-środowiskowej odmian roślin uprawnych oraz określenie stabilności ich plonowania. Dzięki odpowiednim miernikom statycznym oraz opracowaniu wlanego indeksu do określania stabilności plonowania, łatwiejszy stał się wybór odmian o szerokiej i wąskiej adaptacji do określonych warunków glebowo-klimatycznych.

W ostatnim okresie zajmuje się poszukiwaniem efektywnych genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną oraz opracowywaniem dla nich markerów molekularnych, które można byłoby szeroko stosować w selekcji materiałów wyjściowych do hodowli żyta.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących genetyki cech ilościowych, hodowli roślin oraz nasiennictwa roślin uprawnych.
    DO - Biuro Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian
Biuro zajmuje się całokształtem spraw merytorycznych, formalnych i dokumentacyjnych związanych z wnioskami o rejestrację odmian i ochronę prawną odmian, zgłoszeniami ekologicznego materiału heterogenicznego oraz udzielaniem zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

Do zadań Biura Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian należy w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji wniosków odmian zgłoszonych o wpis do krajowego rejestru,
 • prowadzenie krajowego rejestru odmian,
 • prowadzenie spisu odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa,
 • prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa,
 • prowadzenie ewidencji wniosków oraz zgód (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,
 • prowadzenie ewidencji wniosków o przedłużenie okresu wpisu odmian w krajowym rejestrze,
 • prowadzenie dokumentacji odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,
 • zawiadamianie hodowców i pełnomocników hodowców odmian o przyjęciu odmian do urzędowych badań oraz kontynuacji tych badań w danym sezonie wegetacyjnym,
 • przygotowanie zamierzeń i decyzji rejestrowych, decyzji z zakresu ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz decyzji w sprawie zgody (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,
 • wydawanie hodowcom końcowych raportów z badań OWT,
 • przyjmowanie zgłoszeń o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin ekologicznego materiału heterogenicznego i prowadzenie wykazu zgłoszonego ekologicznego materiału heterogenicznego,
 • przygotowanie publikacji Diariusza COBORU, List odmian wpisanych do krajowego rejestru odpowiednio roślin: rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz wykazu odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem,
 • współpraca z Komisją Europejską, instytucjami rejestrowymi i zajmującymi się ochroną prawną odmian z innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO), Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w sprawach związanych z rejestracją i ochroną prawną odmian, w tym w szczególności dotyczących tworzenia wspólnotowych katalogów i sprawdzania nazw odmian,
 • współpraca z hodowcami i ich pełnomocnikami w zakresie rejestracji odmian oraz przyznawania wyłącznego prawa do odmian,
 • współpraca z Zakładami NI i NR w zakresie planowania i prowadzenia urzędowych badań z odmianami zgłoszonymi do krajowego rejestru i do ochrony prawnej odmian,
 • współpraca z Zakładami NI i NR w zakresie wypracowania zamierzeń na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian, komisji wewnętrznych oraz merytoryczna obsługa komisji w zakresie zadań Biura,
 • współpraca z Działem Księgowości w zakresie opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa,
 • redagowanie na bieżąco działów „rejestracja odmian”, „ochrona prawna odmian”, „autoryzacje na testy/doświadczenia” na stronie internetowej COBORU.
    DI - Zakład Informatyki
Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego COBORU oraz udzielaniem wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie wykorzystania metod statystycznych do analizy i opracowywania wyników prowadzonych badań i doświadczeń w COBORU.

Do zadań Zakładu Informatyki należy w szczególności:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury sieciowej pasywnej i aktywnej w Centrali COBORU, w tym zarządzanie konfiguracją logiczną przełączników sieciowych, zarządzanie urządzeniem UTM, definiowanie reguł przepływu danych pomiędzy poszczególnymi podsieciami oraz siecią LAN i WAN, kontrola poziomu ruchu sieciowego i wykorzystania zasobów,
 • monitorowanie i zapewnienie bezawaryjnego działania kluczowych elementów sieci informatycznej COBORU (półek serwerowych, serwerów fizycznych, macierzy),
 • nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu stanowiskowego w Centrali COBORU (komputery, laptopy, drukarki, skanery itp.) oraz sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych,
 • zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania sieci VPN umożliwiającej pracownikom COBORU zdalny dostęp do sieci Centrali COBORU,
 • zarządzanie usługami sieciowymi DNS i DHCP oraz usługą katalogową,
 • zarządzanie platformą wirtualizacyjną (definiowanie kolejnych serwerów wirtualnych i ich konfigurowanie, analiza logów systemowych i poziomu wykorzystania zasobów),
 • konfigurowanie silników bazodanowych, zarządzanie instancjami i bazami danych,
 • zarządzanie serwerami plików, w tym zarządzanie przestrzenią dyskową,
 • konfigurowanie i nadzór nad funkcjonowaniem usług terminalowych,
 • zarządzanie funkcjonowaniem usług pocztowych w COBORU, w tym nadzór nad serwerami pocztowymi w ramach grupy wysokiej dostępności oraz nadzór nad działaniem systemu zabezpieczenia poczty,
 • administracja oprogramowaniem antywirusowym, w tym nadzór nad prawidłową aktualizacją baz sygnatur wirusów na komputerach użytkowników,
 • administracja oprogramowaniem monitorującym sieć,
 • obsługa systemu zgłoszeń serwisowych, na ich podstawie udzielanie pracownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem,
 • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania systemowego, w tym administracja serwerem poprawek,
 • obsługa systemu wykonywania kopii zapasowych w tym: opracowanie procedur archiwizacji danych, nadzorowanie prawidłowej pracy biblioteki taśmowej, konfigurowanie zadań backupowych, monitorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania kopii zapasowych, odtwarzanie danych,
 • instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego na komputerach osobistych i przenośnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu audiowizualnego oraz sieci WiFi na salach konferencyjnych,
 • tworzenie dokumentów wymagań biznesowych i systemowych dla systemów informatycznych COBORU,
 • projektowanie, programowanie, aktualizowanie i testowanie systemów własnych na które składają się aplikacje, raporty, komponenty BI,
 • udział we wdrażaniu i nadzór nad eksploatacją wszystkich systemów informatycznych,
 • tworzenie i aktualizowanie oprogramowania dla urządzeń mobilnych (rejestratorów i suwmiarek) oraz do analizy obrazu,
 • nadzorowanie funkcjonowania aplikacji magazynowych w przechowalni nasion prób wzorcowych i ich współpracy z systemami w Centrali COBORU,
 • tworzenie i aktualizowanie stron internetowych, BiP oraz portalu intranetowego,
 • projektowanie, tworzenie i aktualizacja algorytmów obliczeń statystycznych niezbędnych do opracowania aplikacji przetwarzających wyniki doświadczeń na potrzeby COBORU,
 • wykonywania niestandardowych obliczeń statystycznych,
 • udzielanie wsparcia pracownikom COBORU w zakresie wyboru odpowiednich metod matematyczno-statystycznych, wyboru odpowiednich układów doświadczalnych, interpretacji wyników, wdrażania nowych metod statystycznych w ocenie odmian
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu do usługi elektronicznego obiegu dokumentów, współadministrowanie systemem,
 • administrowanie systemem zbierania i udostępniania danych meteorologicznych,
 • tworzenie dokumentacji i instrukcji obsługi,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów, w tym: dodawanie i blokowanie użytkowników, tworzenie grup bezpieczeństwa, nadawanie i odbieranie uprawnień zgodnie z wnioskami, implementacja polityk grupowych,
 • nadzór nad stosowaniem przez użytkowników zasad zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego,
 • monitorowanie, rejestrowanie, analizowane incydentów bezpieczeństwa informatycznego i przekazywanie informacji o nich do IOD i/lub NASK,
 • określanie zapotrzebowania na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i usług, tworzenie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu i usług informatycznych dla Centrali COBORU,
 • prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług,
 • utylizowanie niesprawnego sprzętu zgodnie z procedurą,
 • ustalanie standardów jakościowych dla kupowanego przez SDOO sprzętu komputerowego.

W ramach zakładu działają trzy komórki organizacyjne, które bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:
 • Pracownia Projektów Informatycznych i Programowania - w zakresie prac związanych z projektowaniem, implementacją, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem, rozwojem i eksploatacją systemów baz danych, aplikacji bazodanowych, implementacją portalu intranetowego COBORU oraz stron internetowych,
 • Pracownia Zarządzania Siecią i Cyberbezpieczeństwem - w zakresie administrowania siecią komputerową, instalacji oprogramowania systemowego i użytkowego, konfiguracji oraz utrzymania w stanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń sieci komputerowej COBORU.
 • Samodzielne stanowisko ds. statystyki matematycznej - w zakresie udzielania, specjalistom prowadzącym w COBORU badania OWT, WGO i PDO pomocy dotyczącej wykorzystania metod statystycznych w analizie i interpretacji wyników doświadczeń oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie statystyki matematycznej,
    DR - Biuro Organizacyjno-Prawne
Biuro Organizacyjno-Prawne realizuje obsługę prawną COBORU zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonuje zadania związane z organizacją zatrudniania pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO.

W ramach biura działają trzy sekcje, które bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:
a) sekcja radców prawnych – w zakresie:
 • wydawanie opinii prawnych w sprawach przedłożonych przez dyrektora COBORU,
 • udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa krajowego i wspólnotowego w jednostce,
 • wydawanie opinii dla kierownictwa COBORU o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki oraz o ewentualnych uchybieniach w COBORU w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień,
 • uczestniczenie w pracach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie przez COBORU umów o skomplikowanym charakterze,
 • nadzór prawny nad egzekucją należności COBORU,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i wspólnotowych dotyczących działalności COBORU,
 • występowanie w postępowaniu sądowym i administracyjnym jako pełnomocnik dyrektora COBORU,
 • opiniowanie i parafowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez dyrektora COBORU,
 • współpraca i pomoc dyrektorom SDOO w sprawach prawnych,
 • opracowanie formalno-prawne aktów wewnętrznych przy udziale komórek organizacyjnych Centrali COBORU,
 • nadzór prawny nad udzielanymi przez Dyrektora COBORU pełnomocnictwami i upoważnieniami,
 • nadzór prawny nad sprawami kadrowymi, skarg, wniosków, petycji, informacji publicznej i prowadzoną w jednostce kontrolą wewnętrzną;
b) sekcja organizacyjna – w zakresie:
 • opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień dyrektora COBORU na wniosek właściwych komórek organizacyjnych COBORU,
 • administrowanie i rejestracja zarządzeń oraz wskazanych decyzji dyrektora COBORU,
 • organizacja naboru na wolne stanowiska zastępców dyrektora COBORU oraz dyrektorów SDOO oraz rekrutacja na wolne stanowiska w Centrali COBORU,
 • koordynacja samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowywanie danych do opracowania oświadczenia dyrektora COBORU w sprawie kontroli zarządczej w jednostce,
 • prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Centrali COBORU,
 • koordynacja współpracy z zakresu ochrony danych osobowych realizowanych przez IOD – usługodawcę zewnętrznego,
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji wpływających do Centrali COBORU,
 • redagowanie działu „podstawy prawne”, „zadania statutowe”, „struktura organizacyjna” strony internetowej,
 • opracowanie i monitorowanie realizacji polityki antykorupcyjnej w COBORU,
 • koordynacja kontroli zarządczej w COBORU,
 • koordynacja kontroli wewnętrznej w COBORU poprzez: opracowanie, przy współpracy z jednostkami dokonującymi kontroli, rocznego planu kontroli wewnętrznej i sprawozdania rocznego z kontroli wewnętrznej; przeprowadzanie kontroli SDOO w zakresie działalności biura
 • organizacja szkoleń pracowników Centrali COBORU,
 • prowadzenie spraw związanych z zakupami towarów i usług dla realizacji zadań Biura Organizacyjno-Prawnego;
c) sekcja kadrowa – w zakresie:
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO,
 • prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • prowadzenie spraw w obszarze polityki zarzadzania zasobami ludzkimi,
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw osobowych, w tym polityki wynagradzania pracowników Centrali COBORU i dyrektorów SDOO,
 • współudział w reklamowaniu pracowników na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • koordynacja i opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień pracownikom COBORU,
 • nadzór oraz obsługą systemu kadrowo-płacowego w zakresie danych kadrowych.
    DZ - Biuro Planowania Badań i Współpracy
Biuro zajmuje się koordynacją działań związanych z planowaniem badań i doświadczeń COBORU oraz współpracą z innymi jednostkami badawczymi i naukowymi, w tym również na poziomie międzynarodowym, przede wszystkim w zakresie badań, rejestracji i ochrony praw do odmian.

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
 • organizacja i koordynacja współpracy międzynarodowej COBORU z organizacjami i instytucjami zajmującymi się rejestracją i ochroną prawną odmian, w tym m.in. z biurami badawczymi państw UE i krajów trzecich oraz państwami stowarzyszonymi w UPOV oraz Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin w Angers (Francja) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian w Genewie (Szwajcaria),
 • koordynacja współpracy międzynarodowej wszystkich komórek organizacyjnych COBORU,
 • koordynacja prac związanych z tworzeniem planów badań i doświadczeń COBORU, w tym współudział w tworzeniu „instrukcji naliczania punktów pracochłonności i materiałochłonności doświadczeń i badań”,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem i kontrolą realizacji planów badań i doświadczeń COBORU oraz sprawozdań z działalności SDOO,
 • przygotowanie zakresu rzeczowego do umowy na dotacje celową oraz jej aneksów oraz jego rozliczenia,
 • przygotowanie pod względem organizacyjnym posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz koordynację prac związanych z przygotowywaniem materiałów na te posiedzenia,
 • nadzór nad organizacją posiedzeń Wojewódzkich Zespołów PDO przez dyrektorów SDOO oraz tworzeniem przez nich list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw,
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, w tym współpracę pomiędzy właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi COBORU, SDOO oraz jednostkami i organizacjami, z którymi porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe realizowany jest centralnie,
 • sporządzanie projektów porozumień i umów dotyczących współpracy COBORU z krajowymi i zagranicznymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi COBORU, w tym w zakresie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, badań OWT itp.,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • opracowywanie planu wyjazdów zagranicznych pracowników COBORU oraz jego realizację,
 • organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników COBORU,
 • organizacja pobytu w kraju gości zagranicznych COBORU,
 • monitorowanie realizacji zadań wynikających z programów współpracy,
 • planowanie, organizację i realizację działalności szkoleniowej COBORU na szczeblu międzynarodowym, w tym w zakresie konferencji, kursów, seminariów, spotkań wielo i dwustronnych,
 • wymiana publikacji z instytucjami, organizacjami i innymi kontrahentami zagranicznymi oraz prowadzenie ewidencji tych publikacji,
 • współpraca z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym z biurami badawczymi krajów trzecich, w zakresie procedur, zasad i trybu rejestracji odmian oraz ochrony wyłącznego prawa,
 • sporządzanie sprawozdań z współpracy COBORU z zagranicznymi jednostkami, instytucjami i organizacjami,
 • koordynacja organizacji w COBORU krajowych konferencji, seminariów, szkoleń oraz ważniejszych spotkań roboczych,
 • inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie promocji COBORU w kraju i zagranicą,
 • planowanie i organizowanie udziału COBORU w targach i wystawach,
 • pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i pomocowych oraz współpracę z instytucjam i przedsiębiorstwami realizującymi programy UE w zakresie rolnictwa,
 • prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych u Usług zgodnie z procedurą wewnętrzną.
    DA - Biuro Kontroli i Audytu
Biuro Kontroli i Audytu realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego w COBORU, w tym w SDOO. W skład Biura wchodzi podległe bezpośrednio Dyrektorowi COBORU samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego. Do zadań stanowiska audytora wewnętrznego należy wspieranie Dyrektora COBORU w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, a w szczególności:
 • dokonywanie identyfikacji i analiz ryzyka związanego z działalnością COBORU do celów sporządzenia rocznego planu audytu,
 • sporządzanie planu audytu wewnętrznego,
 • realizacja planu audytu,
 • wykonywanie czynności zapewniających, doradczych, monitorujących wdrożenia rekomendacji oraz czynności sprawdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego badających:
  • wiarygodność i rzetelność informacji finansowych i operacyjnych,
  • skuteczność i efektywność działań COBORU,
  • ochronę aktywów,
  • zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • udział w czynnościach audytu prowadzonego przez inne organy,
 • sporządzanie sprawozdań oraz przedstawienie Dyrektorowi COBORU rekomendacji i uwag z przeprowadzonych zadań audytowych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu oraz innych wymaganych sprawozdań i informacji,
 • opracowywanie bilansu czasu pracy audytora wewnętrznego.
    DUI - Samodzielne stanowisko ds. koordynacji inicjatywy białkowej i bioróżnorodności
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i koordynacją doświadczeń odmianowych z roślinami białkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem soi oraz prac nad poszerzaniem bioróżnorodności i testowaniem odmian dla rolnictwa ekologicznego.
    N - Zastępca Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych
Nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i realizacją badań i doświadczeń COBORU, opracowaniem i publikacją ich wyników oraz organizacją posiedzeń organów opiniodawczych i doradczych dyrektora COBORU w zakresie rejestracji, przyznawania wyłącznego prawa do odmian oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

W szczególności do zadań zastępcy dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych należy:
 • planowanie badań i doświadczeń związanych z oceną odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), oceną wartości gospodarczej odmian (WGO), w tym prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, a także innych doświadczeń wynikających z podpisanych umów i porozumień,
 • prowadzenie i koordynacja porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • zatwierdzanie metodyk badań i doświadczeń oraz corocznych doborów odmian do prowadzonych badań i doświadczeń,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją prowadzonych badań i doświadczeń,
 • prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie wyników prowadzonych badań i doświadczeń,
 • opracowanie i publikowanie wyników badań i doświadczeń w ramach obowiązujących w COBORU serii wydawniczych,
 • opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,
 • opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących przyznania wyłącznego prawa do odmian na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych,
 • przygotowanie posiedzeń Komisji ds. rejestracji odmian, Komisji wewnętrznych, Rady Konsultacyjnej, Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 • przygotowanie rocznych planów działalności COBORU w tym planów działalności badawczo-doświadczalnej oraz rocznych sprawozdań z działalności ustawowej COBORU i realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • redagowanie na bieżąco działu „Wydarzenia” i „Współpraca”, na stronie internetowej COBORU,
 • współpraca, w ramach powierzonych zadań, z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, biurami badawczymi innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
 • określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali COBORU i działalności badawczo-doświadczalnej w SDOO,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją jednostkowych planów finansowych w tej części planu, która odpowiada nadzorowanym przez niego zadaniom, podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU, inspektorami COBORU i działalnością badawczo-doświadczalną prowadzoną w SDOO, działalnością wydawniczą i archiwalną,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
  • tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
  • przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
  • współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
 • nadzór nad właściwym gospodarowaniem mieniem w podległych komórkach organizacyjnych Centrali COBORU,
 • sygnalizowanie potrzeb SDOO odnośnie wyposażenia technicznego i zaopatrzenia materiałowego gwarantujących poprawne wykonanie doświadczeń,
 • bieżąca współpraca z zastępcą dyrektora ds. finansowych - głównym księgowym i zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki i innych obszarów działalności,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami obronnymi oraz nadzór nad nimi w SDOO, w tym:
  • koordynacja realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym opracowywanie kart realizacji zadań obronnych i zabezpieczenie warunków organizacyjno-technicznych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru,
  • zapewnienie przygotowania COBORU do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym planowania operacyjnego oraz planowania i realizacji szkolenia obronnego,
  • przygotowanie elementów systemu kierowania do utworzenia Stanowiska Kierowania dyrektora COBORU oraz systemu Stałego Dyżuru,
  • sporządzanie sprawozdań w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
  • reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
    NI - Zakład Badania i Oceny Odrebności, Wyrównania i Trwałości Odmian
Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniem odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT) oraz badaniem wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin warzywnych i sadowniczych w celu sporządzenia list opisowych odmian.

Do zadań Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian należy w szczególności:
 • zamawianie materiału siewnego do badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • opracowywanie planów badań i doborów odmian do badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • opracowywanie i weryfikację metodyk, oraz koordynowanie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • nadzór kontrolno-instruktażowy prowadzonych badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników SDOO realizujących badania OWT i WGO roślin ogrodniczych,
 • opracowywanie raportów z badań OWT,
 • opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian badanych na podstawie przeprowadzonych badań OWT,
 • opracowanie publikacji, w tym List Opisowych Odmian, w zakresie gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,
 • opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących wyłącznego prawa do odmian, na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych w zakresie badań OWT,
 • przygotowanie pod względem merytorycznym posiedzeń komisji wewnętrznych do spraw rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT oraz komisji wewnętrznych do spraw przyznawania wyłącznego prawa do odmian,
 • dokonywanie oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego,
 • współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych, a także z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej,
 • współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, oraz innymi zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych, w tym z biurami badawczymi państw UE i krajów trzecich oraz państwami stowarzyszonymi w UPOV oraz Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin w Angres (Francja) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian w Genewie (Szwajcaria),
 • redagowanie na bieżąco działu „badania OWT”, na stronie internetowej COBORU.

W ramach Zakładu działają dwie pracownie. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:
 • Pracownia OWT Odmian Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej – w zakresie badań OWT odmian roślin uprawnych oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej,
 • Pracownia WGO Roślin Ogrodniczych– w zakresie badań WGO roślin ogrodniczych oraz opracowywania list opisowych odmian roślin warzywnych i sadowniczych.
    NR - Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian
Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniami wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych. Do zadań Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian należy w szczególności:

 • opracowywanie doborów odmian do prowadzonych badań i doświadczeń WGO roślin rolniczych,
 • opracowanie planów badań i doświadczeń, w tym analiz chemicznych i technologicznych z zakresu badań WGO roślin rolniczych,
 • zamawianie materiału siewnego do badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • opracowywanie i weryfikację metodyk, oraz koordynowanie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • nadzór kontrolno-instruktażowy prowadzonych badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników SDOO i innych jednostek realizujących badania WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • opracowywanie wyników badań WGO roślin rolniczych stosownie do wymogów i przyjętych ustaleń, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • opracowanie publikacji w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,
 • opracowanie wniosków rejestrowych na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych z zakresu badań WGO,
 • organizowanie posiedzeń komisji ds. rejestracji odmian roślin rolniczych,
 • opracowywanie charakterystyk wartości gospodarczej badanych odmian roślin rolniczych na podstawie prowadzonych badań WGO, w tym również doświadczeń porejestrowych,
 • opracowanie wytycznych działania posterunków meteorologicznych w SDOO, gromadzenie, opracowanie publikacji zawierających dane meteorologiczne, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,
 • przygotowanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym posiedzeń komisji ds. rejestracji odmian oraz komisji wewnętrznych do spraw wypracowania wniosków rejestrowych dotyczących odmian roślin rolniczych wpisywanych do krajowego rejestru na podstawie badań WGO i OWT oraz merytoryczna obsługa tych komisji w tym zakresie,
 • współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, oraz innymi zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym z biurami badawczymi innych krajów,
 • redagowanie na bieżąco działu „badania WGO”, na stronie internetowej COBORU.


W ramach Zakładu działają trzy pracownie oraz jedno samodzielne stanowisko. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:
 • Pracownia WGO Roślin Zbożowych - w zakresie badań WGO odmian roślin zbożowych, z wyłączeniem kukurydzy,
 • Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy - w zakresie badań WGO odmian kukurydzy, buraka i ziemniaka,
 • Pracownia WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych - w zakresie badań WGO odmian roślin pastewnych, oleistych i włóknistych,
 • Samodzielne stanowisko ds. agrometeorologii - w zakresie prowadzenia posterunków meteorologicznych oraz gromadzenia i opracowywania danych meteorologicznych.
    NU - Biuro Wydawnictw
Biuro zajmuje się całokształtem spraw związanych ze składem, opracowaniem redakcyjnym i technicznym, publikacją i dystrybucją wydawnictw COBORU, wykonywaniem prac poligraficznych na rzecz innych komórek organizacyjnych COBORU, formalnym nadzorem nad kształtem strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej COBORU. Do zadań Biura Wydawnictw należy w szczególności:

 • opracowywanie planu wydawnictw Centrali COBORU - wspólnie z Zakładem NI i NR oraz Biurami DO i DR,
 • skład, opracowanie redakcyjne i techniczne wydawnictw COBORU,
 • publikację centralnych wydawnictw COBORU,
 • przyjmowanie zamówień i dystrybucja centralnych publikacji COBORU,
 • koordynacja techniczna sposobu dokumentowania fotograficznego badań i doświadczeń, w tym zwłaszcza OWT,
 • wykonywanie prac poligraficznych i drukarskich na rzecz innych komórek organizacyjnych COBORU,
 • koordynację prac Komitetu redakcyjnego działającego w Centrali COBORU,
 • formalny nadzór nad kształtem strony internetowej COBORU,
 • redagowanie na bieżąco działów „Publikacje” i „Kontakty” na stronie internetowej COBORU oraz nadzór nad działami „Wyniki i inne publikacje” znajdującymi się na stronach internetowych SDOO,
 • prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług zgodnie z procedura wewnętrzną.
    NL - Zakład - Laboratorium Chemiczno-Technologiczne
Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniami i analizami laboratoryjnymi. Do zadań Zakładu Laboratorium Chemiczno-Technologicznego należy w szczególności:

 • opracowywanie wspólnie z Zakładami NI i NR planu badań i analiz chemicznych i technologicznych,
 • opracowywanie i weryfikacja metodyk wykonywania badań i analiz laboratoryjnych, w tym badań biomolekularnych oraz oceny technologicznej odmian roślin uprawnych,
 • opracowywanie wyników badań i analiz laboratoryjnych stosownie do wymogów i przyjętych ustaleń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi badaniami i analizami laboratoryjnymi,
 • zamawianie niezbędnych odczynników do wykonania powierzonego zakresu badań i analiz laboratoryjnych,
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych dotyczących sprzętu laboratoryjnego,
 • współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań i analiz laboratoryjnych.


W ramach Zakładu działają trzy pracownie. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:
 • Pracownia Analityczna – w zakresie badań zawartości substancji żywieniowych i antyżywieniowych odmian roślin uprawnych,
 • Pracownia Biomolekularna – w zakresie badań biomolekularnych odmian roślin uprawnych,
 • Pracownia Technologiczna Zbóż – w zakresie oceny technologicznej odmian roślin uprawnych.
    T - Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowych warunków administracyjno-technicznych oraz ekonomiczno-gospodarczych do wykonania zadań COBORU, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności do zadań zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych należy:
 • zabezpieczenie warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu prac badawczo-doświadczalnych oraz działalności rolniczej prowadzonej w SDOO,
 • gospodarowanie majątkiem COBORU, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zbędnym,
 • nadzór i kontrola organizacyjno-funkcjonalna nad SDOO, w tym m.in. w zakresie prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieniem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym, utrzymywaniem porządku,
 • udzielanie urlopów dyrektorom SDOO,
 • podział środków z dotacji celowej na realizację zadań ustawowych związanych z planem badań i doświadczeń COBORU,
 • sporządzanie planów inwestycyjnych COBORU w zakresie rzeczowym oraz nadzór nad ich realizacją,
 • sporządzanie planu i udzielanie zamówień publicznych w Centrali COBORU oraz nadzór nad planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych w SDOO,
 • redagowanie na bieżąco działu „Przetargi”, na stronie internetowej COBORU i BIP oraz nadzór nad informacjami ukazującymi się w dziale „Przetargi” na stronach internetowych SDOO,
 • sporządzanie sprawozdań do UZP oraz nadzór nad sporządzaniem tych sprawozdań przez SDOO,
 • organizacja realizacji doświadczeń w ramach usługowej działalności doświadczalnej oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie działalności administracyjno-ekonomicznej,
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o dopłaty do działalności rolniczej otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • opracowywanie analiz, raportów i bieżących informacji o działalności SDOO,
 • inicjowanie opracowywania analiz gospodarczo-ekonomicznych w różnych zakresach,
 • przygotowywanie programów realizacji inwestycji,
 • sporządzanie deklaracji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, płatnych przez Cen¬tralę COBORU oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie, a także sporządzanie deklaracji na podatki lokalne, dla których podatnikiem jest Centrala COBORU, tj. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych,
 • administrowanie majątkiem i obiektami Centrali COBORU i jego zabezpieczenie przed klęskami losowymi, a także prawidłowa eksploatacja sprzętu, maszyn i urządzeń, środków transportu oraz utrzymanie porządku na terenie Centrali COBORU,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją planów finansowych jednostkowych w tej części planu, która odpowiada nadzorowanym przez niego zadaniom, podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzór nad nimi w SDOO,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
  • tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
  • przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
  • współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami Centrali COBORU,
 • współpraca z zastępcą dyrektora ds. finansowych - głównym księgowym i zastępcą dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki,
 • współpraca z zastępcą dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie zabezpieczenia warunków organizacyjno-technicznych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem.
    TA - Biuro Administracyjno-Ekonomiczne
Do zadań Biura Administracyjno-Ekonomicznego należy całokształt spraw związanych ze współpracą pomiędzy Centralą COBORU, a oddziałami terenowymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz zamówień publicznych. Biurem Administracyjno-Ekonomicznym kieruje bezpośrednio zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, który realizuje zadania za pośrednictwem podległych komórek organizacyjnych Działu Administracji Centrali COBORU, Działu Ekonomiczno-gospodarczego SDOO oraz samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych COBORU i samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział Administracji Centrali COBORU


Do zadań Działu Administracji Centrali COBORU należy administrowanie majątkiem Centrali COBORU oraz jego utrzymanie we właściwym stanie. Do zadań Działu Administracji Centrali COBORU należy w szczególności:
 • utrzymanie, konserwacja i remonty budynków i budowli Centrali COBORU systemem własnym i zlecanym,
 • właściwe gospodarowanie majątkiem, kontrola użytkowania i ochrona obiektów,ubezpieczenia mienia
 • nadzór i organizacja systemu ochrony obiektów Centrali COBORU,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń (m.in.: książki obiektów, przeglądy budowlane i kominiarskie, pomiary elektryczne, analizy chemiczne ścieków, korzystanie ze środowiska, rejestr urządzeń zawierających gazy cieplarniane, łączność telekomunikacyjna)
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie inwestycji i remontów budowlanych,
 • nadzorowanie prac budowlanych wykonywanych w Centrali COBORU
 • zaopatrywanie pracowników Centrali COBORU w materiały biurowe i inne urządzenia związane z pracą,
 • utrzymywanie ładu i porządku w budynkach administracyjnych i gospodarczych oraz na terenach zielonych i drogach dojazdowych będących w administracji Centrali COBORU,
 • utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych w Centrali COBORU,
 • realizacja wymogów formalnych prawidłowego funkcjonowania nadzorowanych budynków, budowli i urządzeń,
 • realizacja spraw wynikających z przepisów przeciwpożarowych w Centrali COBORU,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej, transportowej i paliwowo-energetycznej w Centrali COBORU,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zadań,
 • rozliczanie należności za świadczenie usług dla SM Wspólnota w Słupi Wielkiej,
 • zapewnienie warunków technicznych i bytowych dla sprawnego przebiegu posiedzeń komisji, narad, zjazdów i konferencji odbywających się w Centrali COBORU,
 • prowadzenie miejsc noclegowych,
 • prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług zgodnie z procedura wewnętrzną,
 • zabezpieczenie warunków pracy Stałego Dyżuru COBORU.


Dział Ekonomiczno-Gospodarczy SDOO


Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem SDOO oraz nadzorem nad gospodarowaniem majątkiem znajdującym się w zasobach SDOO. Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy w szczególności:
 • koordynacja opracowywania planów rzeczowych SDOO,
 • monitorowanie i nadzorowanie wykonania planów rzeczowych SDOO,
 • opracowywanie i realizacja rzeczowego planu inwestycyjnego COBORU,
 • opracowanie i monitorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych SDOO,
 • rozliczanie SDOO z efektywności wykonywanych zadań gospodarczych, w tym kontrola działalności rolniczej SDOO,
 • opracowywanie procedur w zakresie gospodarowania mieniem,
 • gospodarowanie majątkiem COBORU znajdującym się w zasobach SDOO, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zużytym i zbędnym,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianami we władaniu gruntami SDOO,
 • prowadzenie polityki dotyczącej limitu zatrudnienia i wynagrodzeń w SDOO,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących działalności SDOO i Centrali COBORU,
 • opracowywanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego,
 • nadzór nad opracowywaniem wniosków o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • opracowywanie informacji o wykorzystanym materiale ze zbioru jako materiale siewnym oraz monitoring regulowania przedmiotowych opłat przez SDOO
 • nadzór nad SDOO w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz rozliczania podatków lokalnych,
 • nadzór nad SDOO w zakresie:
  • realizacji ubezpieczeń majątkowych,
  • obowiązków dotyczących monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi,
  • gospodarowania odpadami,
 • organizacja posiedzeń Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU,
 • tworzenie harmonogramu inwestycyjnego SDOO oraz współpraca w tym zakresie z Radą Ekonomiczno-Gospodarczą COBORU,
 • obsługa Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU.
    TBO - Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, należy w szczególności:

 • kontrola i analizowanie warunków BHP w Centrali COBORU i SDOO,
 • organizowanie szkoleń z zakresu BHP pracowników Centrali COBORU oraz kadry kierowniczej SDOO,
 • lustracja stanu BHP w Centrali COBORU i SDOO, przedstawienie Dyrektorowi COBORU projektów zarządzeń i wniosków w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • bieżące informowanie kierownictwa COBORU o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz wysuwanie sugestii zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
 • gromadzenie i przechowywanie wyników badań o środowisku pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
 • nadzór nad SDOO w zakresie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.
    TCZ - Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Centralnego Ośrodka
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych COBORU podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:
 • opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
 • opracowywanie planu zamówień publicznych Centrali COBORU,
 • kontrola opracowywania planu zamówień publicznych Centrali COBORU i SDOO oraz ich aktualizacji,
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Centrali COBORU zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie,
 • dekretacja dowodów księgowych pod kątem zamówień publicznych w Centrali COBORU,
 • prowadzenie monitoringu wydatków, do kwoty poniżej progu obowiązywania stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, ponoszonych w Centrali COBORU,
 • opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania zamówień publicznych w Centrali COBORU,
 • prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych (wydatkowych) zawieranych w Centrali COBORU,
 • kontrola postępowań prowadzonych w SDOO pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, w tym kompletności dokumentacji, prawidłowego wyboru trybu postępowania i poprawnej specyfika¬cji istotnych warunków zamówienia,
 • kontrolowanie poprawności i kompletności ogłoszeń SDOO w sprawie zamówień publicznych oraz ich wyniku,
 • kontrola sprawozdań SDOO z zakresu zamówień publicznych,
 • kontrola realizacji przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych pod względem poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami w SDOO,
 • analiza zrealizowanych zamówień pod względem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO,
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w SDOO w zakresie ich udzielania, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie,
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne w zakresie zamówień publicznych,
 • informowanie kierownictwa COBORU o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO.
    G - Zastępca Dyrektora ds. finansowych- Główny księgowy
Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym i rachunkowością COBORU kierując Biurem Finansów i Księgowości oraz sprawując nadzór nad działalnością finansowo-księgową prowadzoną w SDOO. Do zadań zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego należy w szczególności:
 • sporządzanie planu finansowego COBORU, bieżące aktualizowanie planu, analiza jego wykonania oraz nadzór nad przebiegiem jego realizacji i rozliczaniem,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych COBORU, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych oraz przyjętych procedurach wewnętrznych, w tym w polityce (zasadach) rachunkowości,
 • realizowanie zadań głównego księgowego wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • planowanie oraz rozliczanie środków dotacji z budżetu państwa udzielanych COBORU, w tym dotacji celowej na realizację zadań ustawowych i na wydatki inwestycyjne oraz dotacji podmiotowej,
 • prowadzenie ewidencji należnych Skarbowi Państwa opłat rejestrowych, opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian roślin,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego COBORU oraz udział w procesie badania tego sprawozdania przez podmiot uprawniony do jego badania,
 • nadzór nad sytuacją finansową SDOO, w tym nad wewnętrznymi przepływami środków pieniężnych,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem należności przez podmioty zewnętrzne,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, w tym zobowiązań publiczno-prawnych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • opracowywanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych z zakresu działalności finansowo-księgowej COBORU, w tym polityki rachunkowości oraz zarządzeń w sprawie tworzenia planu finansowego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi COBORU realizującymi czynności kontrolne oraz instytucjami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie kontroli (m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Celno-Skarbowym),
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
  • tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
  • przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
  • współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
 • bieżąca współpraca z zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych i zastępcą dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki i innych obszarów działalności,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zastępca dyrektora ds. finansowych - główny księgowy COBORU jest upoważniony do wydawania zaleceń głównym księgowym SDOO w zakresie bieżących prac finansowo-księgowych.
    GK - Biuro Finansów i Księgowości
Do zadań Biura Finansów i Księgowości należy całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym, rachunkowością i podatkami COBORU. Biurem Finansów i Księgowości kieruje bezpośrednio zastępca dyrektora ds. finansowych-główny księgowy, który realizuje zadania za pośrednictwem podległych komórek organizacyjnych: Działu Księgowości, Działu Planowania i Sprawozdawczości oraz samodzielnego stanowiska ds. rozliczeń podatkowych i finansowych.

Dział Księgowości


Działem Księgowości kieruje kierownik, który prowadzi całokształt spraw związanych z rachunkowością Centrali COBORU, dokonywaniem rozliczeń finansowych z tytułu opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa, a także rozliczaniem dotacji podmiotowej, nadzoruje naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników zatrudnionych w Centrali COBORU.

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości Centrali Centralnego Ośrodka, w tym:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • sporządzanie jednostkowych deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • koordynowanie procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych, w tym sporządzanie, przyjmowanie, kontrolowanie oraz przekazywanie dokumentów,
  • prowadzenie gospodarki kasowej,
  • prowadzenie ewidencji wartościowo-ilościowej obrotu magazynowego,
  • prowadzenie ewidencji wartościowo-ilościowej ewidencji majątku trwałego,
  • dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym terminowe regulowanie zobowiązań,
  • nadzór nad terminowym regulowaniem należności przez podmioty zewnętrzne,
  • nadzór nad procesem inwentaryzacji składników majątkowych,
  • prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU w zakresie wystawiania faktur,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami, w tym:
  • prowadzenie rejestru, ewidencji i egzekucji należnych opłat rejestrowych oraz opłat za ochronę wyłącznego prawa, zgodnie z ustawą o nasiennictwie, ustawą o ochronie prawnej odmian roślin oraz procedurami wewnętrznymi,
  • przekazywanie do budżetu państwa dochodów budżetowych z tytułu opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian oraz kontrolowanie terminowości należnych wpłat, sporządzanie pisemnych upomnień oraz naliczanie odsetek z tytułu powstałych należności wymagalnych,
  • współpraca z Biurem Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian w zakresie naliczania opłat rejestrowych, opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian.
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Centrali COBORU, w tym:
  • sporządzanie list płac: osobowego i bezosobowego funduszu płac, zasiłków płatnych z ZUS, nagród jubileuszowych, odpraw oraz innych list o podobnym charakterze,
  • sporządzanie deklaracji i informacji rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • przygotowywanie dyspozycji wypłat wynagrodzeń oraz potrąceń od wynagrodzeń, a także dyspozycji zapłaty zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z rozliczania wynagrodzeń,
  • przygotowywanie danych płacowych dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej (m.in. GUS), w tym z wykonania osobowego i bezosobowego funduszu płac,
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji wynagrodzeń pracowników oraz byłych pracowników,
  • wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach oraz przygotowywanie innych zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników,
  • przygotowywanie zestawień niezbędnych do realizowania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz współpraca z komisją socjalną w tym zakresie.

Do zadań kierownika działu należy również:
 • uczestniczenie w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne,
 • udział w opracowywaniu procedur wewnętrznych z zakresu rachunkowości i planowania finansowego, a także inicjowanie zmian w przyjętych procedurach stosownie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb COBORU.

Kierownik Działu Księgowości kieruje Biurem Finansów i Księgowości podczas nieobecności zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego oraz Kierownika Działu Planowania i Sprawozdawczości.

Dział Planowania Finansowego i Sprawozdawczości


Działem Planowania Finansowego i Sprawozdawczości kieruje kierownik działu, który prowadzi całokształt spraw związanych z procesem tworzenia planu finansowego COBORU, analizą wykonania tego planu, planowaniem i rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu państwa, a także sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań budżetowych COBORU.

Do zadań Działu Planowania Finansowego i Sprawozdawczości należy w szczególności:
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z procesem planowania finansowego, w tym:
  • tworzenie rocznego i wieloletniego planu finansowego COBORU, na podstawie jednostkowych planów finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, a także przeprowadzanie procesu zatwierdzania tych planów,
  • nadzór nad wykonaniem rocznego planu finansowego COBORU, w tym jednostkowych planów finansowych Centrali COBORU oraz SDOO, a także przeprowadzanie analizy wykonania tych planów,
  • współpraca z Działem Ekonomiczno-Gospodarczym SDOO, w tym w zakresie tworzenia planów inwestycyjnych, gospodarowania majątkiem trwałym oraz planowania i dystrybucji środków na wykonywanie badań i doświadczeń oraz zatrudnienia i funduszu płac,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z procesem planowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, w tym:
  • przygotowywanie w zakresie finansowym, szczegółowego planu dotacji celowej przyznanej na realizację zadań ustawowych, na podstawie planów jednostkowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, a także uczestniczenie w procesie przygotowywania umowy na dotacje celową,
  • przygotowywanie w zakresie finansowym, szczegółowego planu dotacji celowej przyznanej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także uczestniczenie w procesie przygotowywania umowy na dotacje celową,
  • przygotowywanie i przesyłanie zapotrzebowań do MRiRW na środki finansowe z dotacji, a także przygotowywanie zgodnie z harmonogramem, dyspozycji środków pieniężnych do SDOO,
  • nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych udzielonych COBORU z budżetu państwa, a także przygotowywanie w zakresie finansowym rocznych rozliczeń dotacji celowych, na podstawie jednostkowych rozliczeń finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO,
 • sporządzanie sprawozdań COBORU, w tym:
  • przygotowywanie procesu oraz harmonogramu sporządzania przez Centralę COBORU oraz SDOO jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zbiorczych dla COBORU,
  • przyjmowanie oraz weryfikowanie prawidłowości jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, w tym przyjmowanie wyjaśnień w zakresie stwierdzonych w jednostkowych sprawozdaniach nieprawidłowości oraz należności i zobowiązań wymagalnych, a także naliczonych z tego tytułu odsetek,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych COBORU na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, w tym przygotowywanie części opisowych do sporządzonych sprawozdań,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego COBORU na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych,
  • przeprowadzanie procesu zatwierdzania sprawozdań oraz przekazywanie sprawozdań właściwym organom,
 • przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej, w tym:
  • bieżące sprawowanie nadzoru nad działalnością księgową prowadzoną w Centrali COBORU oraz SDOO, w szczególności w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów obowiązującej polityki (zasad) rachunkowości,
  • okresowe oraz doraźne przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej w SDOO, zgodnie z przyjętymi wCOBORU procedurami,
  • nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań zaciąganych przez SDOO,
 • koordynowanie innych zadań z zakresu działalności finansowo-księgowej, w tym:
  • przekazywanie informacji i wytycznych w zakresie planowanej inwentaryzacji oraz nadzór nad procesem inwentaryzacji składników majątkowych w Centrali COBORU i SDOO,
  • wsparcie działów księgowych Centrali COBORU oraz SDOO w zakresie ewidencji obrotu magazynowego oraz ewidencji majątku trwałego, a także przekazywanie tym działom informacji i zaleceń w zakresie bieżącego realizowania zadań finansowo-księgowych,
  • zbieranie danych szczegółowych z zakresu działalności finansowo-księgowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań, podejmowania decyzji zarządczych oraz przekazywania informacji podmiotom zewnętrznym,
  • sporządzaniem okresowych informacji o sytuacji finansowej COBORU,

Do zadań kierownika działu należy również:
 • uczestniczenie w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne,
 • udział w opracowywaniu procedur wewnętrznych z zakresu rachunkowości i planowania finansowego, a także inicjowanie zmian w przyjętych procedurach stosownie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb COBORU.

Kierownik Działu Planowania i Sprawozdawczości kieruje Biurem Finansów i Księgowości podczas nieobecności zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego.

Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń podatkowych i finansowych


Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń podatkowych i finansowych podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. finansowych-Głównemu księgowemu. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy całokształt spraw związanych z rozliczaniem zobowiązań podatkowych COBORU oraz inne rozliczenia finansowe pomiędzy Centralą COBORU a SDOO, w tym w szczególności:
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych COBORU w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym:
  • przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych deklaracji i informacji podatkowych sporządzanych przez działy księgowe Centrali COBORU oraz SDOO,
  • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych COBORU oraz terminowe przekazywanie ich organom podatkowym,
  • regulowanie zobowiązań podatkowych COBORU oraz dokonywanie wewnętrznych rozliczeń finansowych w tym zakresie.
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością podatkową COBORU, w tym:
  • bieżące weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg podatkowych COBORU, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz przyjętymi procedurami wewnętrznymi,
  • nadzór nad terminowością regulowanych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli rozliczeń podatkowych prowadzonych w działach księgowych Centrali COBORU oraz SDOO, zgodnie z przyjętymi w COBORU procedurami,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu działalności podatkowej, w tym:
  • przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne,
  • inicjowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie prowadzonych rozliczeń podatkowych oraz podniesienie efektywność sprawowanego nadzoru,
  • współpraca z organami podatkowymi, w tym uczestniczenie w procesach kontroli przeprowadzanych przez te organy,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych pomiędzy Centralą COBORU a SDOO, przy współpracy z Działem Ekonomiczno-Gospodarczym SDOO, z tytułu m.in.:
  • usługowej działalności badawczo-doświadczalnej prowadzonej w SDOO,
  • dopłat do produkcji rolnej,
  • wewnętrznych pożyczek i wsparć finansowych,
  • inwestycji,
  • opłat za korzystanie ze środowiska,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej obsługi bankowej COBORU.