PODSTAWY PRAWNECentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:


 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2246) – w zakresie art. 3-8 i 10-12
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany (Dz.Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi, poz. 76)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru (Dz. U. poz. 1574)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO (Dz.U. z 2021 r. poz. 1300)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego (Dz. U. poz. 1048)
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian (Dz. U. poz. 2169)
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B (Dz.U. poz. 327)
  • Decyzja nr 14/N/19 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 14 października 2019 roku w sprawie wzorów formularzy związanych z krajowym rejestrem składanych do Dyrektora COBORU
  • Decyzja nr 12/N/20 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 28 lipca 2020 roku ozmianie decyzji Nr 14/N/19 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 14 października 2019 roku w sprawie wzorów formularzy związanych z krajowym rejestrem składanych do Dyrektora COBORU
  • Decyzja nr 1/N/21 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 22 lipca 2021 roku zmieniająca decyzję nr 14/N/19 w sprawie wzorów formularzy związanych z krajowym rejestrem składanych do Dyrektora COBORU
  • Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie możliwości stosowania powtarzalnych technik biochemicznych lub molekularnych w ocenie tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
  • Zarządzenie nr 52/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie maksymalnych ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do Krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.
  • Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  • Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie określenia gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  • Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie określenia gatunków roślin sadowniczych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  • Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia gatunków roślin sadowniczych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  • Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz. U. Nr 60, poz. 569)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa (Dz. U. Nr 60, poz. 567, z 2015 r. poz. 2166)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczania (Dz. U. Nr 60, poz. 568)
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1370)
  • Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie postępowania oraz obiegu i wzoru dokumentów dotyczących prowadzenia wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego
  • Zarządzenie nr 34/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wielkości prób ekologicznego materiału heterogenicznego, które należy dostarczyć wraz z powiadomieniem –wnioskiem o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
  • Zarządzenie nr 8/2023Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie odstępstw i różnic dotyczących warunków rejestracji ekologicznych odmian roślin rolniczych i warzywnych