BADANIA ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI (OWT)


    Badania OWT odmian prowadzone są według metodyk opracowanych przez COBORU na podstawie protokołów Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) oraz wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) . Wytyczne te stanowią podstawę dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia obserwacji i oceny badanych cech oraz tworzenia opisu botanicznego odmiany w ujednoliconej formie. Przyjęcie powszechnie stosowanych w krajach członkowskich UPOV i w krajach Unii Europejskiej ogólnych zasad zakładania i prowadzenia doświadczeń oraz uwzględniania w badaniach cech uznanych za ważne przy ocenie odrębności i wyrównania, pozwala na uzyskanie porównywalnych wyników i wzajemne korzystanie z wyników badań OWT.

    Doświadczenia i testy polowe dotyczące badań OWT dla wszystkich gatunków zakładane są w jednym punkcie doświadczalnym, w najbliższym sezonie wegetacyjnym, następującym po terminie złożenia wniosku. W zależności od gatunku oraz wymagań metodycznych, trwają one zwykle rok, dwa lub trzy lata / cykle wegetacyjne; w przypadku roślin sadowniczych okres ten wynosi nawet 5 lat. W zależności od gatunku, badane są różne cechy odmian oraz stosowane są różne układy doświadczeń, kryteria statystyczne i normy. Uzupełniająco dla wybranych gatunków stosuje się także badania elektroforetyczne.

    Na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers, z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) otrzymał kompetencje do prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian do celów Wspólnotowej Ochrony Prawnej Odmian. Obecnie kompetencje te dotyczą badań odmian 244 taksonów, w tym:

  • 166 roślin ozdobnych,
  • 36 roślin rolniczych,
  • 29 roślin sadowniczych,
  • 13 roślin warzywnych.