OCENA TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ


Prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych reguluje Rozdział 3 w Dziale II ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocenie tożsamości i czystości odmianowej podlega:

  • materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych kategorii elitarny oraz kategorii kwalifikowany przeznaczony do dalszej reprodukcji;
  • materiał siewny roślin rolniczych zgłoszony do oceny polowej dokonanej zgodnie z systemami OECD;
  • nie mniej niż 10%:
    • partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych kategorii kwalifikowany,
    • partii materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard znajdującego się w obrocie
    • partii materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych, materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian regionalnych roślin warzywnych, materiału siewnego kategorii standard odmian amatorskich znajdujących się w obrocie.

Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych dokonuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w wyznaczonych Stacjach i Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian.

Próby pobrane do oceny tożsamości i czystości odmianowej są dostarczane do wyznaczonych punktów doświadczalnych wykonujących ocenę wyłącznie za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

Ocenę tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego prowadzi się na poletkach kontrolnych. Ocena ta ma na celu w szczególności sprawdzenie, czy badana partia materiału siewnego jest zgodna z urzędowym opisem i próbą wzorcową reprodukowanej odmiany oraz wymaganiami w zakresie czystości odmianowej. Ocenę przeprowadza się zgodnie z międzynarodowymi standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawartymi w opracowaniu „Systemy nasienne OECD. Wytyczne dla prowadzenia poletek pokontrolnych i kontroli polowej plantacji nasiennych. Wrzesień 2012 r.”
Informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej danej partii materiału siewnego Centralny Ośrodek przekazuje prowadzącemu obrót będącemu właścicielem partii podlegającej ocenie, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zachowującemu odmianę. Dodatkowo informację dotyczącą partii materiału siewnego, w których zostały stwierdzone wady w ocenie tożsamości i czystości odmianowej, Główny Inspektor umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Wykaz Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian wyznaczonych do prowadzenia oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin rolniczych i warzywnych