ZADANIA STATUTOWE COBORU


Do podstawowych zadań statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych należy:

 • prowadzenie krajowego rejestru odmian,
 • prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian,
 • przyjmowanie zgłoszeń o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin ekologicznego materiału heterogenicznego i prowadzenie wykazu zgłoszonego ekologicznego materiału heterogenicznego,
 • wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych,
 • tworzenie metodyk badania i oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian z uwzględnieniem wytycznych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
 • tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),
 • prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian,
 • prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych i sadowniczych po ich wpisaniu do krajowego rejestru, w celu sporządzania list opisowych odmian,
 • prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi,
 • prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego,
 • publikowanie Diariusza COBORU,
 • publikowanie list odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru,
 • publikowanie list opisowych odmian oraz wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • tworzenie list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa, w porozumieniu z samorządami województw i izbami rolniczymi,
 • współpraca z jednostkami rejestrowymi krajów członkowskich UE oraz ze Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
 • współpraca z organami Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w zakresie badań OWT odmian oraz w zakresie wdrażania postanowień Konwencji UPOV na obszarze RP,
 • notyfikowanie do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE danych związanych z rejestracją odmian,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa oraz doświadczalnictwa odmianowego,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej oraz ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.