EKOLOGICZNE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE


W związku z przyjętymi przez Komisję Europejską, w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”, strategiami „Od pola do stołu”, i „Na rzecz bioróżnorodności”, które zakładają szybki wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego i zwiększenie powierzchni gruntów rolnych prowadzonych w reżimie rolnictwa ekologicznego oraz wobec braku w obrocie w naszym kraju odmian ekologicznych (zgodnie z definicją powinny to być odmiany wyhodowane w warunkach ekologicznych) oraz ekologicznego materiału heterogenicznego, COBORU jesienią 2021 r. podjął kompleksowe działania umożliwiające wyselekcjonowanie z już istniejących odmian konwencjonalnych, odmiany przydatne do tego typu gospodarowania. W tym celu rozszerzono sieć punktów doświadczalnych COBORU przeznaczonych do prowadzenia doświadczeń w reżimie rolnictwa ekologicznego, tak aby reprezentowały one wszystkie rejony kraju. Ponadto w punktach doświadczalnych, które już prowadziły tego typu doświadczenia w latach poprzednich, powiększono areał gruntów do ok. 5 ha. Rozmieszczenie punktów doświadczalnych wyznaczonych do prowadzenia badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego od sezonu wegetacyjnego 2022/2023

Prócz tego, w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wszystkich jednostek certyfikujących znajdujących się na liście MRiRW, wybrano podmiot, który nadzoruje poprawność działań związanych z okresem konwersji, a następnie z uzyskaniem certyfikatu rolnictwa ekologicznego w wyznaczonych punktach doświadczalnych COBORU. Podmiotem certyfikującym została firma EKOGWARANCJA.

W czerwcu 2022 r. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach otrzymała jako pierwsza odpowiedni certyfikat. Pozostałe punkty doświadczalne znajdują się obecnie w okresie konwersji. W trzecim kwartale 2022 roku, we wszystkich punktach doświadczalnych przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w ramach prowadzonej działalności.Historia ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego w COBORU:


  • 2002 – pierwsze doświadczenia odmianowe prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Ekologicznym Gospodarstwie Pokazowym w Chwałowicach,
  • 2013 – wydzielenie pola dla celów ekologii w SDOO w Węgrzcach,
  • 2018 – wyodrębnienie w pięciu nowych lokalizacjach około 2 ha pól i prowadzenie doświadczeń odmianowych w reżimie rolnictwa ekologicznego oraz podjęcie współpracy w tym zakresie z IUNG-PIB w Puławach,
  • 2021 – rozszerzenie własnej sieci pól ekologicznych do 10 lokalizacji oraz objęcie ich urzędową certyfikacją. Podjęcie współpracy w badaniu odmian ziemniaka i kukurydzy dla celów ekologicznych z IHAR-PIB w Radzikowie,
  • 2021 – opracowanie zunifikowanych metodyk badania odmian wielu gatunków roślin rolniczych w warunkach rolnictwa ekologicznego,
  • 2022 – uzyskanie wstępnych certyfikatów produkcji ekologicznej dla wyznaczonych pól doświadczalnych we wszystkich wspomnianych wyżej 10 punktach doświadczalnych COBORU.

Liczba ekologicznych doświadczeń odmianowych prowadzonych
lub koordynowanych przez COBORU w ramach PDO w latach 2016-2022