ZGODY NA WPROWADZENIE DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE BADAŃ REJESTROWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO TESTÓW LUB DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH


PODSTAWY PRAWNE

  • Art. 108 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129)
  • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr 2004/842/WE (Dz.U. L 362, 09/12/2004; z późn. zm.)

WARUNKI UZYSKANIA ZGODY

Zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych wydaje - w drodze decyzji - dyrektor Centralnego Ośrodka dla odmian:
  • roślin rolniczych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań,
  • roślin warzywnych, zgłoszonych do krajowego rejestru lub odpowiednich rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do urzędowych badań.

CEL

Zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych wydaje się w celu uzyskania:
  • informacji o wartości gospodarczej odmiany - dla roślin rolniczych,
  • praktycznej wiedzy podczas uprawy odmiany - dla roślin warzywnych.

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY

   Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany znajdującej się w trakcie badań rejestrowych, z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych składa do dyrektora Centralnego Ośrodka zainteresowany zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba, która będzie prowadziła obrót jej materiałem siewnym (   formularz - format .doc).


Do wniosku o wydanie zgody należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł, zgodnie z art. 1, ust. 1, pkt 1c i ust. 2, załącznik cz. III ust. 44 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Numer konta:
BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna
64 1600 1462 1747 0274 5000 0003

LIMITY MATERIAŁU SIEWNEGO

Maksymalne ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, które mogą być dopuszczone do obrotu na terytorium Polski z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

Dla odmian roślin warzywnych nie ma ograniczeń ilościowych materiału siewnego, który może być wprowadzony do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGODY

Decyzje w sprawie wydania zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych wydawane są na okres nie dłuższy niż rok.

Na wniosek zainteresowanego podmiotu - jeżeli odmiana nadal znajduje się w urzędowych badaniach - istnieje możliwość przedłużenia okresu, na który została wydana zgoda:
  • w przypadku roślin rolniczych - każdorazowo; na okres nie dłuższy niż rok,
  • w przypadku roślin warzywnych - maksymalnie dwukrotnie; na okresy nie dłuższe niż rok.
   Wniosek o przedłużenie okresu, na który została wydana zgoda   (formularz - format .doc - 20.03.2013).


Przy składaniu powyższego wniosku nie obowiązuje opłata skarbowa.

UTRATA WAŻNOŚCI ZGODY

Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, uchyla lub stwierdza wygaśnięcie zgody.
Uchylenie zgody następuje w przypadku:
  • wycofania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru,
  • odmowy wpisania odmiany do krajowego rejestru.
Wygaśnięcie zgody stwierdza się, jeżeli odmiana została wpisana do krajowego rejestru.

OBOWIĄZUJĄCE ZGODY - WYKAZ

Obowiązujące zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

UWAGA:
Zachowujący odmianę jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora COBORU o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych w okresie, na który została wydana zgoda, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego materiału do obrotu.