WSPÓLNOTOWE KATALOGI


ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE


Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Skonsolidowane wersje katalogów CCA i CCV wraz z suplementami publikowanymi w Dz.Urz. UE, dostępne są pod adresem:
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en


ROŚLINY SADOWNICZE


Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych - FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System)

Na podstawie krajowych rejestrów odmian roślin sadowniczych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisja Europejska sporządza wspólnotowy wykaz (rejestr) odmian, w celu poprawy identyfikowalności i promowania rozpowszechniania informacji dotyczących odmian tej grupy roślin, które mogą znajdować się w obrocie na terenie UE.

Wykaz ten jest on dostępny pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/frumatis/