STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH ORAZ TERMINY ICH UISZCZANIA


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian (Dz.U. z 2015 r. poz. 2169), stawki opłat wynoszą:

Lp. Tytuł opłaty Wnoszący opłatę Stawki opłat w zależności od grupy roślin uprawnych
I II III IV V
1. Za złożenie wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru (KR) Zgłaszający odmianę 500 zł
2. Za złożenia wniosku o wpis kolejnego zachowującego odmianę do KR Zachowujący odmianę 500 zł
3. Za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmiany przed wpisaniem odmiany oraz kolejnego zachowującego odmianę do KR Odpowiednio zgłaszający oraz zachowujący odmianę 1040 zł 980 zł 920 zł 860 zł 790 zł
4. Za każdy sezon wegetacyjny badania wartości gospodarczej (WGO) odmiany przed wpisaniem jej do KR Zgłaszający odmianę 3000 zł 2700 zł 2400 zł 1950 zł 1500 zł
5. Za wpis odmiany do KR Zgłaszający odmianę 200 zł
6. Za każdy rok utrzymania odmiany w KR (w tym przez kolejnego zachowującego odmianę) Zachowujący odmianę 200 zł
7. Za złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu odmiany w KR Zachowujący odmianę 500 zł
8. Za udostępnienie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmiany Zamawiający raport lub wskazany płatnik 320 euro
 1. Grupy roślin uprawnych

  • Grupa I

   burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, owies zwyczajny (w tym owies bizantyjski), pszenica zwyczajna, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, ziemniak, żyto ozime;

  • Grupa II

   jęczmień ozimy, koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona), lucerna mieszańcowa, lucerna siewna, pszenica twarda, rzepak jary, życica trwała (rajgras angielski), życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski);

  • Grupa III

   • rośliny rolnicze: bobik, burak pastewny, festulolium, groch siewny, koniczyna biała, konopie, kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, len zwyczajny, mak, mozga kanaryjska (kanar), owies nagi (owies nagoziarnisty), pszenica orkisz, pszenżyto jare, rzepik, rutwica wschodnia, słonecznik, tymotka łąkowa, wiechlina błotna, wiechlina gajowa, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, wyczyniec łąkowy,

   • rośliny warzywne: burak ćwikłowy, burak liściowy, cebula (w tym echalion), cebula siedmiolatka (czosnek dęty), cykoria korzeniowa, cykoria liściowa, cykoria sałatowa, endywia, fasola wielokwiatowa, fasola zwykła, groch siewny (łuskowy i cukrowy), kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, karczoch hiszpański (kard), karczoch zwyczajny, koper włoski (fenkuł), kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, marchew, oberżyna, ogórek, pomidor, por, rabarbar, roszponka warzywna, sałata, seler, skorzonera (wężymord), szalotka, szczypiorek, szparag, trybuła ogrodowa,

   • rośliny sadownicze: jabłoń, śliwa domowa, wiśnia (odmiany owocujące i podkładki);

  • Grupa IV

   • rośliny rolnicze: brukiew, esparceta siewna, facelia błękitna, gorczyca biała, gorczyca sarepska, kapusta pastewna, kminek zwyczajny, komonica zwyczajna, koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka), koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), koniczyna perska, kostrzewa nitkowata, kostrzewa owcza, kostrzewa szczeciniasta, kostrzewa trzcinowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica psia, mietlica rozłogowa, rajgras wyniosły (rajgras francuski), rzodkiew oleista, soja, stokłosa uniolowata, tymotka kolankowata, wyka siewna, wyka kosmata, życica mieszańcowa (rajgras oldenburski), żyto jare,

   • rośliny warzywne: bób, brokuł, czosnek pospolity, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna, jarmuż, kawon (arbuz), melon, papryka, pietruszka, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, szpinak,

   • rośliny sadownicze: malina, truskawka;

  • Grupa V

   inne rośliny, niewymienione w grupach I - IV, których odmiany wpisuje się do krajowego rejestru.

 2. Terminy wnoszenia opłat

  • Opłatę za złożenie wniosku wnosi się łącznie z jego złożeniem.

  • Opłatę za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się urzędowe badania OWT i WGO, wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań.

  • Opłatę za wpis odmiany do krajowego rejestru oraz opłatę za pierwszy rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze, wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

  • Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze opłatę wnosi do końca czerwca każdego roku następującego po roku, w którym wydano decyzję o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

  • Opłatę za udostępnienie raportu końcowego z badania OWT wnosi się w terminie 60 dni od dnia wysłania tego raportu.

 3. Sposoby uiszczania opłat

  • Jeżeli badania OWT są wykonywane łącznie w celu wpisania odmiany do krajowego rejestru i w celu przyznania wyłącznego prawa do tej odmiany, to za badania te pobiera się jedną opłatę.

  • Opłatę za badania WGO odmiany z przeznaczeniem dla kilku kierunków użytkowania uiszcza się za każdy kierunek użytkowania wnioskowany przez zgłaszającego odmianę.

  • Opłata za badania OWT odmiany mieszańcowej, niezależnie od jej struktury, stanowi dwukrotność stawki opłaty, jeżeli badane są składniki tej odmiany.

  • Opłatę za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze w przypadku odmian zachowywanych przez kilku zachowujących wnosi każdy z tych zachowujących.

  • Nie wnosi się opłaty za utrzymanie odmiany w KR:

   • za dany rok kalendarzowy, jeżeli odmiana została skreślona z krajowego rejestru w pierwszym półroczu;

   • za pierwszy rok kalendarzowy, jeżeli odmiana została skreślona z krajowego rejestru na wniosek zachowującego odmianę przed upływem terminu wniesienia tej opłaty.

  • Nie pobiera się opłat w przypadku odmian regionalnych i odmian amatorskich oraz odmian roślin sadowniczych, które mają być/są wpisane na sadowniczą listę B (posiadających urzędowo uznany opis).

Opłaty wnosi się na poniższy rachunek bankowy, przy czym konieczne jest podanie tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, za którą opłata jest uiszczana.

Numer rachunku bankowego:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
nr 74 1130 1088 0001 3110 3520 0005

UWAGA: Na rachunek bankowy COBORU powinna wpłynąć pełna kwota opłaty; koszty bankowe pokrywa wpłacający.