ODMIANY REGIONALNE I ODMIANY AMATORSKIE


Odmiana regionalna (odmiana dla zachowania bioróżnorodności) - oznacza populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych lub roślin warzywnych

Odmiana amatorska (odmiana odkryta i wyprowadzona do uprawy w szczególnych warunkach) - oznacza odmianę roślin warzywnych odkrytą i wyprowadzoną z przeznaczeniem do uprawy w szczególnych warunkach agrotechnicznych, klimatycznych lub glebowych, która nie ma znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, ale ma znaczenie dla zachowania bioróżnorodności.

Odmianę regionalną lub amatorską wpisuje się do KR - na wniosek zachowującego - jeżeli:

  • ma znaczenie w tzw. regionie pochodzenia, w którym była tradycyjnie uprawiana i do którego naturalnie się przystosowała - dotyczy wyłącznie odmian regionalnych
  • jest odrębna, wyrównana i trwała
  • zachowujący nadał odmianie nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom
  • jest zachowywana w regionie pochodzenia - dotyczy wyłącznie odmian regionalnych
  • nie jest wpisana do KR albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana regionalna albo odmiana amatorska
  • została skreślona z KR albo wspólnotowego katalogu co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do KR lub dniem upływu okresu, w którym możliwy był obrót materiałem siewnym odmiany, tj. do 30 czerwca trzeciego roku po skreśleniu odmiany
  • nie jest chroniona prawnie na poziomie krajowym ani unijnym (włączając ochronę tymczasową)

   Wniosek o wpis odmiany regionalnej i odmiany amatorskiej do krajowego rejestru (KR):  formularz - format .doc

Do wniosku należy dołączyć decyzję MRiRW w sprawie uznania:

  • odmiany regionalnej za odmianę mającą znaczenie w określonym regionie pochodzenia
  • odmiany amatorskiej za odmianę nie mającą znaczenia dla towarowej produkcji warzyw

Terminy zgłaszania są adekwatne do terminów składania wniosków o wpis odmiany do KR
W przypadku odmian regionalnych i odmian amatorskich nie pobiera się opłat.