KRAJOWA I WSPÓLNOTOWA OCHRONA PRAWNA ODMIAN


OCHRONA KRAJOWA - COBORU


Wyłączne prawo hodowcy do odmiany, przyznawane przez dyrektora COBORU, obowiązuje tylko na terytorium Polski - ochrona na poziomie krajowym.

Księga ochrony wyłącznego prawa (KO) jest urzędowym wykazem chronionych odmian i ich hodowców oraz licencjobiorców, którzy otrzymali licencję przymusową.

Wyłączne prawo odnosi się do odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin.OCHRONA WSPÓLNOTOWA - CPVO (www.cpvo.europa.eu)


Wspólnotowe Wyłączne Prawo do Odmiany (CPVR) - ochrona na poziomie unijnym (wspólnotowym) - przyznawane jest przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), z siedzibą w Angers we Francji.

Hodowca odmiany chronionej prawem wspólnotowym korzysta z pełnego zakresu ochrony prawnej na terytorium całej Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe ma charakter nadrzędny w stosunku do prawa krajowego.

Jeżeli hodowca danej odmiany chronionej wyłącznym prawem w Polsce uzyska wspólnotowe wyłączne prawo do tej odmiany, to jej ochrona na poziomie krajowym zostanie zawieszona na okres, przez który będzie on korzystał z ochrony unijnej, nie dłużej jednak niż na czas trwania wyłącznego prawa w Polsce. Prawo krajowe nie będzie wówczas wywierać skutku prawnego i na czas trwania prawa wspólnotowego stanie się tzw. "śpiącym prawem".

W takim przypadku hodowca uiszcza roczną opłatę za utrzymywanie wyłącznego prawa w całości, wg obowiązujących stawek.UWAGI:


Po pozbawieniu hodowcy wyłącznego prawa na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym) odmiana może być nadal chroniona na terytorium UE (a zatem i w Polsce), zgodnie z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego wyłącznego prawa - CPVR (ochrona na poziomie unijnym) (patrz: www.cpvo.europa.eu)

Internetowe wersje wykazów nie posiadają statusu urzędowego. Jedyną urzędową publikacją zawierającą Wykaz odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy do odmiany oraz Wykaz odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa - chronionych tymczasowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany, jest Diariusz COBORU (każdy trzeci numer w roku).