FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA


Dokumenty zgłoszeniowe składa się do Centralnego Ośrodka w ciągu całego roku kalendarzowego, w jednym egzemplarzu.

   Wniosek o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany -  formularz - format .doc

UWAGA!
W przypadku, gdy hodowca nie dostarczy materiału siewnego do badań OWT w odpowiednim terminie, odmawia się mu przyznania wyłącznego prawa do odmiany.