III Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 12 czerwca 2024 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (woj. Śląskie) odbył się III Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

Uczestników spotkania powitał prof. Henryk Bujak (Dyrektor COBORU) i Pan Norbert Styrc (Dyrektor SDOO w Pawłowicach). Część konferencyjna spotkania obejmowała sześć wystąpień: Pan Andrzej Frejno, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR omówił aspekty dotyczące wsparcia rolnictwa ekologicznego przez ARiMR. Następnie pan Prof. dr hab. Bogdan Kulig, dziekan Wydziału Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygłosił referat pt.: „Systemy rolnictwa przyjazne środowisku”, w którym podkreślił aspekty związane z rolnictwem ekologicznym w nawiązaniu do teraźniejszości i przyszłości. Kolejno, Pan Włodzimierz Żurek – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Katowicach, przedstawił zagadnienia związane z kontrolą jakości produktów ekologicznych w Polsce.

Wykład dotyczący programu „LIVESEEDING – Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie”, został wygłoszony przez Dyrektora COBORU – Prof. dr hab. Henryka Bujaka. W swoim wystąpieniu omówił między innymi założenia programu i w sposób szczególny podkreślił znaczenie używania nasion ekologicznych dla uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego. Wykład uzupełnił Prof. dr hab. Edward Gacek, który przedstawił koncepcję programu i aplikacji Seedlinked, która jest powiązana z projektem LIVESEEDING.

Ostatnia prelekcja wygłoszona przez Panie Weronikę Jaksik, Paulinę Bieniek, Barbarę Dwucet oraz Tomasza Lenartowicza informowała uczestników o działalności COBORU w zakresie doświadczalnictwa odmianowego na rzecz rolnictwa ekologicznego. Oprócz licznych informacji ogólnych, omówiono wyniki ekologicznych doświadczeń realizowanych w SDOO Pawłowice. Ponadto przedstawiono wykaz odmian konwencjonalnych przydatnych dla rolnictwa ekologicznego. Wykaz takich odmian został opracowany na podstawie kilkuletnich wynikach doświadczeń realizowanych w warunkach ekologicznych przez specjalistów merytorycznych SDOO/ZDOO oraz Centrali COBORU.

Następnie uczestnicy Pokazu udali się na pola doświadczalne SDOO w Pawłowicach, gdzie można było zobaczyć doświadczenia prowadzone w płodozmianie ekologicznym z odmianami zbóż, kukurydzy, grochu siewnego oraz łubinu wąskolistnego.

Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak, jego zastępca – Marcin Behnke, prof. dr hab. Edward Gacek, Kierownik Zakładu Badań WGO – Tomasz Lenartowicz i kierownicy pracowni tegoż Zakładu – Jacek Broniarz i Andrzej Najewski oraz specjaliści z jednostek COBORU prowadzący doświadczenia w ramach ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego w COBORU.

W imprezie ogółem wzięło udział ponad 100 osób.