Piąte posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji (2019-2023)


W dniach 23-24 listopada 2023 roku w Sulejowie, w województwie łódzkim, odbyło się V posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Krajowy Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu wzięło udział ponad 90 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu PDO (w tym m.in. Panem Andrzejem Górczyńskim - członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego) w posiedzeniu uczestniczyli: Panie Nina Dobrzyńska i Dorota Urbanowska – Dyrektor i Naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Pan Janusz Ciesielski - Dyrektor Oddziału Terenowego w Łodzi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojciech Frątczak - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego, Pan Mariusz Chałubek – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Pan Wojciech Błaszczak – Prezes Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, a także przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju, członkowie Łódzkiego Zespołu PDO oraz dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Posiedzenie otworzyli Pan Jacek Rajewski – przewodniczący KZK PDO, Profesor Henryk Bujak – Dyrektor COBORU oraz Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, która podkreśliła znaczenie PDO dla naszego rolnictwa oraz życzyła zebranym owocnych obrad.

Następnie Panowie Andrzej Górczyński i Janusz Ciesielski z ramienia władz województwa łódzkiego wręczyli pamiątkowe obrazy dla profesorom Henrykowi Bujakowi i Edwardowi Gackowi – obecnemu i byłemu Dyrektorowi COBORU oraz Panu Przemysławowi Majchrowskiemu – Dyrektorowi SDOO w Sulejowie, w podziękowaniu za realizacje PDO na terenie województwa łódzkiego.

Przechodząc do części merytorycznej posiedzenia Prof. dr hab. H. Bujak przedstawił aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowym, a dr inż. P. Majchrowski, Dyrektor SDOO w Sulejowie (bezpośredni organizator spotkania), obecny stan realizacji PDO w województwie łódzkim.

W części sprawozdawczej podsumowano realizację programu PDO w roku 2023 na szczeblu centralnym oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość. Sprawozdania z realizacji PDO w poszczególnych województwach oraz wyzwania i problemy stojące przed dalszym prowadzeniem PDO przedstawili również dyrektorzy SDOO.

W drugim dniu spotkania dokończono część sprawozdawczą dyrektorów SDOO, a w części problemowej przedstawiono informację dotyczącą projektu programu „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” zgłoszonego do realizacji w 2024-2025 r. - w ramach PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe oraz koncepcję innowacyjnego porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb rolnictwa ekologicznego, a także znaczenie doboru odmian roślin w Integrowanej Produkcji Roślin.

Na zakończenie posiedzenia Krajowy Zespół PDO przyjął osiem wniosków dotyczących m.in. konieczności przedłużenia o rok kadencji wojewódzkich zespołów PDO i Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, zwiększenia udziału rolników w pracach wojewódzkich zespołów PDO, podjęcia działań w celu zwiększenia liczby punktów doświadczalnych w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim, rozwoju ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, zwiększenia współpracy z branżowymi organizacjami producentów roślin, szerszego rozpowszechnienia wyników doświadczeń PDO i LOZ zwłaszcza poprzez Internet i w mediach społecznościowych, a także podjęcia działań mające na celu zwiększenie wsparcia finansowego na prowadzenia PDO, zarówno budżetowego jak i od partnerów ustawowych.

Dziękujemy wszystkim organizatorom Piątego posiedzenia V kadencji KZK PDO w Sulejowie, w tym zwłaszcza kierownictwu i pracownikom SDOO w Sulejowie.