Audyt prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian w COBORU przeprowadzony przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja)


W dniach 5-7 lipca 2023 roku działalność COBORU w zakresie prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian została po raz piąty poddana audytowi przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers. Zadaniem audytu było sprawdzenie kompetencji COBORU do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej CPVO, kompetencje do prowadzania badań OWT przyznawane są biurom badawczym państw członkowskich UE na okres trzech lat. Poprzedni audyt COBORU odbył się w 2019 roku. Obecny audyt, zgodnie z harmonogramem zaplanowany był w związku z tym na rok 2022 jednak ze względu na pandemię COVID-19 został przełożony na rok obecny.

Audyt przeprowadziła Komisja w składzie: Sergio Semon (audytor CPVO, Angers, Francja), Ivana Dugalić (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin rolniczych, Chorwacja) oraz David Fekete (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin warzywnych, Węgry). W trakcie wizyty audytorzy zapoznali się doświadczeniami OWT prowadzonymi w SDOO w Słupi Wielkiej, SDOO w Zybiszowie, SDOO w Węgrzcach i SDOO w Przecławiu, a także spotkali się z przedstawicielami ZDOO w Masłowicach. Sprawdzono wewnętrzne uregulowania COBORU obowiązujące w tym zakresie, a także kluczowe procedury, ich znajomość i stosowanie w praktyce. Ocenie podlegała też umiejętność komunikowania się w języku angielskim przez specjalistów prowadzących badania OWT w powyższych stacjach doświadczalnych, a także uczestniczących w spotkaniu specjalistów z Centrali COBORU. Sprawdzano również bazę danych COBORU, ukończenie szkoleń specjalistycznego profilu prowadzonych przez UPOV oraz stosowane metodyki badań OWT.

Podczas podsumowania wizyty audytorzy pozytywnie ocenili działalności COBORU w zakresie organizacji i prowadzenia badań OWT. Doceniony został także wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doświadczenia zawodowego naszych specjalistów.

Szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany w najbliższych tygodniach. Ostateczne decyzje dotyczące przyznania kompetencji dla COBORU zapadną prawdopodobnie na posiedzeniu Rady Administracyjnej CPVO w marcu 2024 roku.

Obecnie COBORU posiada kompetencje do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO dla 242 taksonów roślin uprawnych. W związku z pozytywna opinią zespołu kontrolujących nas audytorów zakres ten niebawem ulegnie zwiększeniu.