Szkolenie w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej


W dniach 17-18 maja 2023 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie z zakresu oceny tożsamości i czystości odmianowej zorganizowane wspólnie przez COBORU i Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W szkoleniu wzięli udział specjaliści Centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian wykonujący ocenę tożsamości i czystości odmianowej w polu oraz pracownicy Głównego Inspektoratu i wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa zajmujący się tą problematyką. Łącznie blisko 70 osób.

Podczas szkolenia zostały omówione kwestie związane z rejestracją odmian roślin uprawnych, regulacjami prawnymi dotyczącymi oceny partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych oraz metodyką prowadzenia tej oceny w polu.

Spotkanie było też okazją omówienia dotychczasowych zasad współpracy pomiędzy COBORU i PIORiN w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz możliwością udoskonalenia systemu tej współpracy.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia była również wizyta w Laboratorium Chemiczno -Technologicznym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, w tym omówienie zasad wykonywania badań elektroforetycznych oraz wizyta w Centralnym Magazynie Nasion i na polach doświadczalnych SDOO w Słupi Wielkiej.