Wizyta w COBORU kierownictwa UKZUZ


W dniach 4-5 pażdziernika 2022 r. w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej oraz w SDOO w Słupi Wielkiej złożyli wizytę przedstawiciele kierownictwa Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z Brna, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej.

Delegacji przewodniczył dyrektor naczelny UKZUZ - Daniel Jurečka, a w jej skład wchodzili ponadto: Tomáš Mezlík - Dyrektor Krajowego Biura ds. Odmian oraz Petr Vaculík – Kierownik Wydziału Komunikacji i Współpracy z Zagranicą.

Na spotkaniu w Centrali COBORU przedstawiciele obu stron przedstawili prezentacje dotyczące podstaw prawnych, struktury organizacyjnej oraz zakres działalności COBORU i UKZUZ, w tym działalności doświadczalnej. Omówiono również oraz wymieniono poglądy dotyczące zagadnień zgłoszonych przez obie zainteresowane strony i zasady współpracy w przyszłości pomiędzy UKZUZ i COBORU.

Goście mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Laboratorium Chemiczno-Technologicznego i Centralnym Magazynem Nasion, wchodzącym w skład SDOO w Słupi Wielkiej.


Zdjęcie zbiorcze uczestników spotkania przed budynkiem COBORU
Przywitanie gości przez dyrektora COBORU
ZDyskusja podczas spotkania