Konferencja „Dzień hodowcy roślin – lepsze odmiany, lepsze życie”


W dniach 11-12 października 2022 roku na terenie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyła się uroczysta Konferencja pt. „Dzień hodowcy roślin – lepsze odmiany, lepsze życie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale COBORU.

Celem konferencji było omówienie dorobku hodowlanego krajowych jednostek hodowli roślin oraz uhonorowanie zasłużonych hodowców odmian roślin uprawnych.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju polskiej hodowli roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił 61 hodowców odmian roślin uprawnych. Wręczenia dyplomów uznania oraz okolicznościowych statuetek dokonał Pan Lech Antoni Kołakowski - Sekretarz Stanu MRiRW oraz Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Organizacja konferencji w COBORU była też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych trzem długoletnim pracownikom COBORU, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Pan Józef Zych otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Pani Elżbieta Stuczyńska otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę, a Pan Tomasz Rzepiński otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

W Konferencji wzięło udział ponad 110 osób. Uznanie dla wyróżnionych osób uświetnili swym pobytem m.in. wspomniani wcześniej: Pan Lech Antoni Kołakowski - Sekretarz Stanu MRiRW i Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, ale także Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Pan Tadeusz Łączyński – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej, Pan Michał Rokicki - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Pan Roman Kierzek - Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Pan Prof. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Pan Juliusz Młodecki – Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Merytoryczna część konferencji obejmowała referat wprowadzający „Hodowla roślin na przestrzeni wieków”, który wygłosił prof. Henryk Bujak – Dyrektor COBORU oraz przedstawienie dorobku hodowlanego przez 14 krajowych państwowych i prywatnych firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych. Całość konferencji zamknęła dyskusja panelowa, w trakcie której podkreślono znaczenie krajowej hodowli roślin dla naszego rolnictwa, a także dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed hodowcami, m.in. w kontekście zmian klimatu i najnowszych strategii dotyczących rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej.


zdjęcie zbiorcze uczestników konferencji

wystąpienie Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu MRiRW
zdjęcie uczestników Konferencji
uhonorowanie Prof. Józefa Adamczyka
wystąpienie Małgorzaty Niewińskiej (DANKO HR)
uczestnicy konferencji w trakcie przerwy kawowej
uczestnicy konferencji w trakcie przerwy kawowej