III Krajowy Dzień Soi


W dniu 2 września 2022 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie oraz polach doświadczalnych w Radzikowie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Kawęczynie, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Seroczynie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej zorganizował III Krajowy Dzień Soi.

Głównym celem III Krajowego Dnia Soi była popularyzacja uprawy tego gatunku w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonych przez COBORU w ramach tzw. Inicjatywy Białkowej COBORU.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, Panie Dorota Urbanowska - Naczelnik Wydziału Hodowli Roślin i Nasiennictwa i Małgorzata Woźniak - Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych powyższego Departamentu MRiRW, Pan Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Jan Żychliński - Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Zenon Reszka - Burmistrz Błonia, Pan Michał Rokicki - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych, krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych zainteresowani soją, pracownicy Centrali COBORU oraz Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, a także doradcy rolniczy (głównie z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie z oddziałów w Bielicach, Poświętnym i Siedlcach), uczniowie pobliskich szkół rolniczych oraz użytkownicy odmian. Łącznie w Krajowym Dniu Soi wzięło udział ponad 130 osób.

Część seminaryjna zawierała wystąpienia:
  • prof. dr hab. Henryka Bujaka - Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, który przybliżył założenia Inicjatywy Białkowej COBORU,
  • Pani Agnieszki Osieckiej (Centrala COBORU) która przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce przeprowadzone w ostatnich czterech sezonach doświadczalnych,
  • dr Lecha Borosa (IHAR-PIB w Radzikowie) na temat znaczenia gospodarczego soi na świecie oraz możliwości jej uprawy i zagrożenia w Polsce oraz
  • dr inż. Magdaleny Wijaty (SGGW Warszawa) dotyczącego plonowania soi w różnych systemach uprawy.

Po części seminaryjnej, uczestnicy spotkania, udali się na pole doświadczalne ZDOO w Kawęczynie, gdzie mieli możność zapoznania się m.in. z doświadczeniem prowadzonym w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU, w którym badany jest zestaw 45 odmian soi, zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor SDOO w Seroczynie – Emilii Sekulskiej oraz pracownikom ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie za bezpośrednią organizację III Krajowego Dnia Soi oraz dr. inż. Michałowi Rokickiemu - Dyrektorowi IHAR-PIB w Radzikowie za użyczenie pomieszczeń, w których odbyła się część seminaryjna i poczęstunek.


1.	Uczestnicy III Krajowego Dnia Soi przy poletkach doświadczalnych
2.	Wystąpienie prof. H. Bujaka
3.	Uczestnicy III Krajowego Dnia Soi w sali konferencyjnej IHAR-PIB w Radzikowie
4.	Przebieg konferencji, uczestnicy przy stoiskach wystawców
5.	prof. H. Bujak (dyrektor COBORU), Pan Radosław Rybicki (Dyrektor Departamentu RiROW UM) I Pani Emilia Sekulska (Dyrektor SDOO w Seroczynie) przy poletkach doświadczalnych