I Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego w Śremie Wójt.


W dniu 23 czerwca 2022 roku, na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójt. odbył się I Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W imprezie udział wzięli m.in. Pan Jacek Rajewski – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, Panowie Paweł i Jerzy Szymona z Ekogwarancji - jednostki certyfikującej gospodarstwa ekologiczne, reprezentanci instytutów naukowych i wyższych uczelni (Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), przedstawiciele jednostek hodowli roślin (Poznańska Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Smolice), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przedstawiciele samorządu lokalnego, Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak i jego zastępcy specjaliści z Centrali COBORU oraz dyrektorzy stacji i kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian z całego kraju, w których prowadzone są ekologiczne doświadczenia odmianowe, w tym przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Śremie Wójt. W imprezie ogółem wzięło udział ponad 70 osób.

Po przywitaniu przybyłych przez prof. Henryka Bujaka (Dyrektor COBORU) i Panią Justynę Rejmaniak – Kierownika ZDOO w Śremie Wójt. Miała miejsce część konferencyjna, obejmująca cztery referaty. Prof. dr hab. Edward Gacek (COBORU) przedstawił rolę postępu odmianowego i nasiennictwa w kontekście ekologizacji i bioróżnorodności w rolnictwie, prof. dr hab. Jerzy Szymona (Ekogwarancja PTRE) omówił krok po kroku proces certyfikacji gospodarstw ekologicznych, dr inż. Tomasz Lenartowicz (COBORU) zapoznał zebranych z działaniami COBORU dotyczącymi Ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, a dr inż. Krzysztof Jończyk (IUNG-PIB COBORU) przedstawił stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych w Polsce.

Pokaz był też okazja do oficjalnego przekazania dla SDOO w Węgrzcach certyfikatu spełniania wymagań ekologicznych przez pola na których prowadzone są ekologiczne doświadczenia odmianowe w tym punkcie doświadczalnym.

Następnie uczestnicy Pokazu udali się na pola doświadczalne. Na polu doświadczalnym COBORU można było zobaczyć doświadczenia prowadzone w płodozmianie ekologicznym w ZDOO w Śremie z odmianami gryki, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta, kukurydzy, soi i specjalnego z mieszanką odmian rzepaku i życicy. Na koniec spotkania uczestnikom spotkania pokazano doświadczenia prowadzone w ramach badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin ozdobnych, w tym kwitnącą kolekcję róż, składających się z ponad 600 odmian tego gatunku.


Zdjęcie 1 Uczestnicy spotkania na polach doświadczalnych,
Zdjęcie 6 Uczestnicy spotkania na polach doświadczalnych,
Zdjęcie 3 Uczestnicy części seminaryjnej Pokazu,
Zdjęcie 2 Otwarcie spotkania przez Dyrektora COBORU - prof. H. Bujaka, i Panią J. Rejmaniak – Kierownika ZDOO w Śremie,
Zdjęcie 4 Wręczenie Certyfikatu spełniania wymagań ekologicznych dla SDOO w Węgrzcach
Zdjęcie 5 Certyfikat spełniania wymagań ekologicznych