III Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie


W dniu 14 czerwca 2022 roku, na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie odbył się III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W imprezie udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Lech Antoni Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych - Pan Stanisław Kacperczyk, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pani Katarzyna Boczek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Pan Andrzej Kiliański oraz reprezentanci krajowych spółek hodowlanych, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i pracownicy IHAR-PIB. Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak, jego zastępcy mgr inż. Marcin Behnke i mgr inż. Arkadiusz Sokołowski oraz specjaliści z Centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian, w tym przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie. W imprezie ogółem wzięło udział ok.100 osób.

Po przywitaniu przybyłych przez dr. inż. Michała Rokickiego (Dyrektor IHAR-PIB) i prof. Henryka Bujaka (Dyrektor COBORU) głos zabrał Sekretarz Stanu MRiRW Pan Lech Antoni Kołakowski. Dziękując za zaproszenie, podkreślił miedzy innymi znaczenie hodowli, nauki i doświadczalnictwa odmianowego dla naszego rolnictwa.

Część konferencyjna obejmowała cztery wystąpienia, po dwa przedstawicieli IHAR-PIB i COBORU. Prof. dr hab. Henryk Bujak przedstawił wyzwania stojące przed COBORU związane z postępującymi zmianami klimatycznymi oraz wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, a mgr inż. Marcin Behnke zapoznał zebranych z działaniami COBORU dotyczącymi Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Następnie uczestnicy Pokazu Polowego udali się na pola doświadczalne. Na polu doświadczalnym COBORU można było zobaczyć doświadczenia rejestrowe i porejestrowe z najnowszymi kreacjami hodowlanymi roślin zbożowych, kukurydzy, roślin bobowatych (strączkowych grubonasiennych), rzepaku oraz roślin warzywnych. Ważnym elementem pokazu była również prezentacja odmian zbóż i roślin białkowych, rekomendowanych do uprawy w województwie mazowieckim. Listy odmian rekomendowanych do uprawy tworzone są na bazie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tematyka pokazu ze strony IHAR-PIB była skoncentrowana na polu ekologicznym, gdzie jest realizowany projekt ekologiczny, finansowany przez MRiRW. Projekt dotyczy opracowania metodyki produkcji nasiennej pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej orkisz dla gospodarstw ekologicznych. Ponadto na polu ekologicznym znajdowały się również doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z pszenżytem ozimym, jęczmieniem jarym i kukurydzą oraz tzw. złożonymi populacjami krzyżówkowymi pszenicy ozimej. Zaprezentowano również rody ozimego owsa. Oferta pokazowa IHAR-PIB obejmowała również materiały genetyczne m.in. roślin zbożowych, kukurydzy oraz roślin energetycznych.


Zdjęcie 1 Wizyta Sekretarza Stanu MRiRW - Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego na poletkach doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie
Zdjęcie 2 Otwarcie imprezy przez prof. H. Bujaka i dr inż. Michała Rokickiego
Zdjęcie 3 Wystąpienie Sekretarza Stanu MRiRW - Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego
Zdjęcie 4 Wystąpienie Sekretarza Stanu MRiRW - Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego
Zdjęcie 5 Wizyta uczestników spotkania na poletkach doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie