Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka


W dniu 27 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025 wchodzą:

 • mgr inż. Wanda Gwara - dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży
 • mgr inż. Paweł Kaczmarek - członek Zarządu Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu
 • prof. dr hab. Agnieszka Kita - kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • mgr inż. Waldemar Koński - prezes Zarządu Firmy Białuty Sp. z o.o. w Białutach
 • dr inż. Michał Noworól - pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 • dr inż. Krzysztof Jan Nowak - prezes Zarządu Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu
 • dr inż. Jerzy Osowski - pracownik naukowy Pracowni Ochrony Ziemniaka Oddziału w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka - pracownik naukowy Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Jadwiga Śliwka - kierownik Pracowni Patogenów Ziemniaka w Zakładzie Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Oddziału w Młochowie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
 • dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB - kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

Na początku właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Agnieszkę Kitę na przewodniczącego Komisji oraz pana Pawła Kaczmarka na jej zastępcę.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru trzech nowych odmian ziemniaka:

 • Karat (d. STB 24819)
  odmiana skrobiowa średniowczesna o dużej zawartości skrobi; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
 • Lenka (d. ZAH 26019)
  odmiana jadalna bardzo wczesna. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, o dobrym smaku, zalecana do uprawy na bardzo wczesny zbiór; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
 • Meluzyna (d. ZAH 26719)
  odmiana jadalna średniowczesna. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do sałatkowego, o przeciętnym smaku; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
Zdjęcie 1 Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
Zdjęcie 2 Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
Zdjęcie 3	Członkowie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka podczas głosowania
Zdjęcie 4	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka