Trzecie posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji (2019-2023)


W dniach 9-10 listopada 2021 roku w Prószkowie, w województwie opolskim, odbyło się III posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Krajowy Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu wzięło udział ponad 70 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu PDO w spotkaniu uczestniczyli członkowie władz województwa opolskiego w osobach: Pana Antoniego Konopki – Członka Zarządu Województwa Opolskiego, Pana Wiesława Kryniewskiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pana Marka Froelicha – Prezesa Izby Rolniczej w Opolu, Pani Izabeli Kik – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz Pana Tomasza Musielaka – Zastępcy Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian z całego kraju, członkowie Opolskiego Zespołu PDO oraz dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Posiedzenie otworzyli Pan Jacek Rajewski – przewodniczący KZK PDO, profesor Henryk Bujak – dyrektor COBORU oraz Pani Marta Bednarczyk – dyrektor SDOO w Głubczycach – bezpośredni organizator spotkania.

Następnie prof. dr hab. H. Bujak przedstawił aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowym, a dr inż. K. Pyziak i dr inż. M. Bednarczyk – historię oraz obecny stan realizacji PDO w województwie opolskim.

W części sprawozdawczej podsumowano realizację programu PDO w roku 2021 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość. Natomiast w części problemowej przedstawiono informację dotyczącą realizacji Inicjatywy białkowej COBORU w latach 2019-2021, a także omówiono podstawy doświadczalnictwa ekologicznego, w tym informację dotyczącą najbliższych zamierzeń COBORU w zakresie realizacji ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego.

W drugim dniu spotkania dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian przedstawili informacje w zakresie sposobu upowszechniania wyników doświadczeń PDO oraz promocji PDO i „list odmian zalecanych do uprawy …” w poszczególnych województwach.

W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwracano na potrzebę dostosowania systemu PDO do wymogów wynikających ze strategii przyjętych przez Komisję Europejską, w tym „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”.

Dziękujemy wszystkim organizatorom III posiedzenia V kadencji KZK PDO w Prószkowie, w tym zwłaszcza kierownictwu i pracownikom SDOO w Głubczycach.Otwarcie posiedzenia KZK PDO przez Dyrektora COBORU – prof. H. Bujaka
Wystąpienie Pana Antoniego Konopki - Członka Zarządu Województwa Opolskiego
Wystąpienie Pani Marty Bednarczyk – Dyrektora SDOO w Głubczycach
Przerwa w obradach KZK PDO
Sala obrad pierwszego dnia posiedzenia KZK PDO
Sala obrad drugiego dnia posiedzenia KZK PDO
Sala obrad drugiego dnia posiedzenia KZK PDO