II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie


W dniu 24 czerwca 2021 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. W imprezie udział wzięli Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW – Pani Magdalena Maciejewska, i jej zastępca Pan Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – Pan Stanisław Kacperczyk, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Sławomir Piotrowski, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pani Katarzyna Boczek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Pan Andrzej Kiliański oraz reprezentanci krajowych spółek hodowlanych, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i pracownicy IHAR-PIB. Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak i jego zastępca mgr inż. Marcin Behnke, prof. Edward Gacek, mgr inż. Józef Zych i mgr inż. Andrzej Najewski oraz przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie, a także koledzy z innych SDOO/ZDOO. W imprezie ogółem wzięło udział ok.100 osób.

Najpierw odbyła się część seminaryjna, którą poprowadził przedstawiciel COBORU mgr inż. Józef Zych. Na początku konferencji gospodarze spotkania prof. Magdalena Szechyńska-Hebda (p.o. Dyrektor IHAR-PIB) i prof. Henryk Bujak (Dyrektor COBORU) przywitali przybyłych. Z kolei głosu udzielono gościom spotkania: Pani Magdalenie Maciejewskiej, Panu Stanisławowi Kacperczykowi, Pani Katarzynie Boczek oraz Panu Sławomirowi Piotrowskiemu. Część referatowa obejmowała pięć wystąpień, w tym trzy przedstawicieli IHAR-PIB oraz dwa przedstawicieli COBORU. Prof. dr hab. Henryk Bujak przedstawił znaczenie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla praktyki rolniczej, a prof. dr hab. Edward Gacek założenia i efekty tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”.

Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali sponsorzy imprezy. Niestety, ze względu na dużą ilość opadów, nie mogła się odbyć wizytacja pól doświadczalnych. Z tego powodu zarówno pracownicy COBORU, jak i IHAR-PIB przedstawili programy badawcze i omówili stan roślin w doświadczeniach i na poletkach pokazowych w sali konferencyjnej.Na zdjęciu pierwszym Otwarcie imprezy przez prof. H. Bujaka,
Na zdjęciu drugim Uczestnicy imprezy
Na zdjęciu  trzecim Wystąpienie prof. M. Szechyńskiej-Hebdy,
Na zdjęciu czwartym Wystąpienie prof. H. Bujaka,
Na zdjęciu piątym Wystąpienie prof. E. Gacka