Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie


W dniu 25 czerwca 2020 roku, na polach doświadczalnych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Kawęczynie zs. w Radzikowie, odbył się ogólnopolski pokaz polowy postępu odmianowego roślin uprawnych, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. W imprezie udział wzięli Minister Rolnictwa – Pan Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu MRiRW – Pan Jan Białkowski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska – Pani Nina Dobrzyńska, i jej zastępca – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, Dyrektor IHAR-PIB – prof. Henryk Bujak oraz przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski i jego zastępca – prof. Jerzy Grabiński. Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli dyrektor – prof. Edward S. Gacek, jego zastępcy mgr inż. Marcin Behnke i mgr Arkadiusz Sokołowski oraz kierownictwo Zakładu Badania WGO w osobach mgr inż. Józefa Zycha i mgr inż. Andrzeja Najewskiego, a także przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie, oraz koledzy z innych SDOO/ZDOO. W imprezie ogółem wzięło udział ok.150 osób.

Na poletkach doświadczalnych, należących do COBORU, ZDOO w Kawęczynie przedstawiono też możliwości poprawy zdrowotności łanów poprzez zwiększenie bioróżnorodności czy hodowlę odmian jęczmienia jarego o genetycznej odporności na choroby, głównie na mączniaka zbóż i traw. Ważnym aspektem pokazu była także prezentacja odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę. Ważnym elementem pokazu była prezentacja odmian zbóż jarych, soi i innych roślin białkowych, rekomendowanych do uprawy w województwie mazowieckim. Listy odmian rekomendowanych do uprawy tworzone są na bazie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Program PDO koordynowany w kraju przez COBORU, jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian. Badania obejmują swym zakresem nie tylko ścisłe doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Z kolei związana z PDO rekomendacja odmian jest cennym działaniem ułatwiającym rolnikom właściwy dobór odmian na podstawie niezależnych i obiektywnych badań.

Ważnym celem pokazu polowego w Radzikowie było również przedstawienie osiągnięć badawczych IHAR-PIB w hodowli roślin oraz ich transferu do krajowych firm hodowlano-nasiennych. Zaprezentowane zostały aktualne prace badawczo-hodowlane Instytutu nad tworzeniem postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Prace badawczo-hodowlane IHAR-PIB finansowane są przez MRiRW w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz Programów Wieloletnich (PW) od 2008 roku. W przypadku badań podstawowych celem jest zdobycie nowej wiedzy przydatnej hodowcom, a w programach wieloletnich wytworzenie puli genetycznej materiałów hodowlanych i odmian o nowych cechach i przekazanie ich praktyce hodowlanej i rolniczej . Kierunki badań obejmują najważniejsze gospodarczo gatunki, w tym zboża, ziemniak, burak cukrowy, rzepak oraz soję i dotyczą podniesienia parametrów produktywności i jakości oraz zwiększenia odporności na stresy biotyczne i abiotyczne, co ma szczególne znaczenie w obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnych zmian klimatycznych. W efekcie realizacji badań typowane są najcenniejsze obiekty do dalszych prac hodowlanych.