mgr Kazimierz Dmochowski


W dniu 3 maja 2020 roku, w wieku 96 lat, zmarł śp. mgr Kazimierz Dmochowski, inicjator reorganizacji oceny odmian w kraju i współzałożyciel Centralnego Ośrodka Bada-nia Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Mgr Kazimierz Dmochowski całe swoje życie zawodowe związał z rolnictwem. Kolejno pracował w Zakładzie Rolnictwa SGGW w Warszawie (1947-1950) i w Wydziale Oceny Odmian w Ministerstwie Rolnictwa (1951-1958). W latach 1958-1962 był dyrektorem Zakładu Doświadczalnego WSR Wrocław w Pawłowicach, a następnie dyrektorem Stacji Hodowli Roślin w Kobierzycach (1962-1967).

Od 1966 roku aż do przejścia na emeryturę związany był z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W latach 1967-1974 piastował stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych COBORU. Od 1974 do 1991 roku kie-rował Pracownią Ekonometrii/Metod Oceny Wartości Odmian. Na emeryturze pracował w niepełnym wymiarze godzin jako główny specjalista COBORU (1991-1996).