Wizyta w COBORU Pana Petera Buttona – Wicesekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) z Genewy (Szwajcaria)


W dniu 11 lutego 2020 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gościliśmy Pana Petera Buttona – Wicesekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), mającego swoją siedzibę w Genewie (Szwajcaria).

W trakcie spotkania roboczego w COBORU przedstawiono gościowi informacje odnośnie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania systemu ochrony prawnej i rejestracji odmian roślin w Polsce oraz zakresu prowadzonych badań odrębności wyrównania i trwałości odmian (OWT).

Pracownicy COBORU mieli możliwość bliższego zapoznania się z organizacją i zasadami funkcjonowania Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV). Ponadto odbyła się dyskusja nad definicją tzw. odmian pochodnych, nowością linii rodzicielskich odmian mieszańcowych, możliwościami zastosowania markerów DNA w badaniach OWT, systemem UPOV PRISMA oraz zasadami egzekwowania wyłącznego prawa hodowców do odmian.

W godzinach popołudniowych gość wziął udział w forum nasiennym, odbywającym się w trakcie 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, podczas którego wygłosił referat pt. „Prawo do odmiany jako podstawa finansowania hodowli roślin”.