PORÓWNANIE ODMIAN POD WZGLĘDEM WYBRANYCH CECH
Aplikacja służy do porównania wyników odmian objętych badaniami PDO w trzech lub czterech ostatnich latach. W przypadku odmian nowozarejestrowanych wyniki pochodzą z doświadczeń rejestrowych, które zostały odpowiednio przetransponowane poprzez porównanie z odmianami wzorcowymi. W zestawieniach można również znaleźć pozostałe odmiany wpisane do krajowego rejestru (już nie badane). Dla tych ostatnich odmian brak jednak wyników doświadczeń.

Dla najważniejszych cech wartości gospodarczej podano wyniki z pojedynczych lat, natomiast dla pozostałych cech wyniki uśrednione z tego samego okresu badań.
Dla cech wyrażonych w skali dziewięciostopniowej, stopień 9 – oznacza ocenę najkorzystniejszą, natomiast 1 – najmniej korzystną.

W przypadku roślin zbożowych „a1” - oznacza plon osiągnięty przy zastosowaniu przeciętnego poziomu agrotechniki, natomiast „a2” - oznacza plon osiągnięty przy zastosowaniu zwiększonego poziomu nawożenia azotowego i ochrony przed wyleganiem (za wyjątkiem pszenżyta jarego) oraz dodatkowego zastosowania dolistnych preparatów wieloskładnikowych i ochrony przed chorobami.

W opcji „wybierz cechy do wyświetlania” można wybrać „wszystkie” lub zaznaczyć tylko interesujące nas cechy wartości gospodarczej odmian. Odmiany w zestawieniach wynikowych zostaną uszeregowanie według wyników dla pierwszej w kolejności z wybranych cech (od najlepszej do najgorszej).

W opcji „wybierz grupę” w grochu, kukurydzy i ziemniaku nie ma opcji wyboru „wszystkich odmian”. W tych gatunkach należy wybrać interesującą nas grupę odmian. Wyniki dla odmian z różnych grup są nieporównywalne z uwagi na fakt ich badania w różnych seriach doświadczeń. Natomiast wyniki dla odmian owsa zwyczajnego i owsa nagiego są w pełni porównywalne, gdyż badania tych odmian prowadzi się łącznie.
Wybierz gatunek:
Wybierz grupę:
Wybierz cechy do wyświetlania: