LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA


 
Rekomendacja odmian do praktyki prowadzona jest przez tworzenie Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w poszczególnych województwach.
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na mocy zapisów art.27 pkt.5 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 633). Zasady i tryb ich tworzenia zostały zatwierdzone przez Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO oraz zaakceptowane przez partnerów ustawowych (Samorządy Województw i Izby Rolnicze) na mocy podpisanych porozumień.
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń  prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.
Warunkiem utworzenia Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnianie na terenie województwa przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian.
Decyzje dotyczące List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podejmują dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian po zasięgnięciu opinii Członków Wojewódzkich  Zespołów PDO.
W celu uzyskania dostępu do „Listy odmian zalecanych do uprawy  na obszarze województwa” w danym gatunku należy przejść do działu „w województwach”, a w przypadku zainteresowania „Listami …” dla danego gatunku we wszystkich województwach najlepiej skorzystać z działu „w gatunkach”