Powołanie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych


W dniu 16 listopada 2021 roku Dyrektor COBORU, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2109) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1024), w celu usprawnienia podejmowania decyzji dotyczących wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, a także ich skreślania z Krajowego rejestru, w gatunkach, w których warunkiem rejestracji jest spełnienie kryterium zadowalającej wartości gospodarczej odmian, podjął decyzję o powołaniu następujących komisji:

 • Komisja ds. rejestracji odmian buraka,
 • Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
 • Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka

Kadencja Komisji w podanych poniżej składach osobowych będzie trwała 4 lata, od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025.

Do głównych zadań komisji będzie należało:

 • opiniowanie zamierzeń rejestrowych COBORU w sprawie wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, przygotowanych na podstawie wyników przeprowadzonych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian (WGO), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r poz.129). Zamierzenia dotyczą odmian roślin, które rejestruje się po spełnieniu kryterium zadowalającej wartości gospodarczej;
 • opiniowanie zamierzeń o skreślenie odmiany z Krajowego rejestru, w przypadkach gdy:
  • odmiana zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub roślin (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o nasiennictwie),
  • odmiana przestała mieć zadowalającą wartość gospodarczą (zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy o nasiennictwie);
 • opiniowanie innych spraw dotyczących prowadzenia badań urzędowych WGO.

Poszczególne Komisje będą funkcjonowały w następujących składach osobowych:

 • Komisja ds. rejestracji odmian buraka:
  • dr hab. Andrzej Baryga – kierownik Zakładu Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
  • mgr inż. Maciej Grobelny – dyrektor ds. Surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A.,
  • dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP – pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • mgr inż. Artur Majewski – dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
  • dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, prof. UO – Pracownik naukowy Katedry Biotechnologii Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego,
  • dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB – kierownik Oddziału w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
  • Krzysztof Nykiel – prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie,
  • dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB – pracownik naukowy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • mgr inż. Rafał Strachota – dyrektor Biura Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa,
  • prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński – pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy:
  • dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB – kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB – p.o. dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr – pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu,
  • mgr inż. Marek Oblicki – dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz,
  • dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ – pracownik naukowy Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej,
  • dr inż. Tadeusz Solarski – wiceprezes zarządu Polskiego Związek Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie,
  • prof. dr hab. Piotr Szulc – pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • mgr inż. Tadeusz Szymańczak – Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie,
  • dr inż. Roman Warzecha – kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych:
  • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
  • dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ – zastępca kierownika Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • mgr inż. Juliusz Młodecki – prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
  • prof. dr hab. Marek Mrówczyński – pracownik naukowy Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • mgr inż. Marek Radwański – prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi w Poznaniu,
  • dr hab. Stanisław Spasibionek – kierownik Pracowni Genetyki i Hodowli Jakościowej Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych w Oddziale w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
  • mgr inż. Adam Stępień – dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie,
  • mgr inż. Mariusz Szeliga – prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie,
  • dr Katarzyna Wielgusz – kierownik Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin pastewnych:
  • dr inż. Krzysztof Gawęcki – wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
  • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • dr hab. Roman Krawczyk – pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Jerzy Księżak – pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
  • dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP – pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Agnieszka Płażek – pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH – dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • prof. dr hab. Piotr Stypiński – pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • prof. dr hab. Karol Wolski – kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • prof. dr hab. Grzegorz Żurek – kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
 • Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych:
  • dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB – kierownik Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
  • mgr Bogdan Fleming – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • prof. dr hab. Dariusz Jaskulski – kierownik Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej,
  • prof. dr hab. Marek Korbas – kierownik Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
  • dr inż. Mirosław Pietrusewicz – prezes Zarządu Grupy Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o.,
  • prof. dr hab. Grażyna Podolska – pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
  • dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP – prodziekan ds. studiów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT – pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • dr inż. Anna Szafrańska – kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
  • dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr – pracownik naukowy Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka:
  • mgr inż. Wanda Gwara – dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży,
  • mgr inż. Paweł Kaczmarek – członek Zarządu Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Agnieszka Kita – kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • mgr inż. Waldemar Koński – prezes Zarządu Firmy Białuty Sp. z o.o. w Białutach,
  • dr inż. Michał Noworól – pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
  • dr inż. Krzysztof Jan Nowak – prezes Zarządu Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu,
  • dr inż. Jerzy Osowski – pracownik naukowy Pracowni Ochrony Ziemniaka Oddziału w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
  • prof. dr hab. Barbara Sawicka – pracownik naukowy Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • prof. dr hab. Jadwiga Śliwka – kierownik Pracowni Patogenów Ziemniaka w Zakładzie Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Oddziału w Młochowie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
  • dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB – kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.