Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych COBORU

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych COBORU podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
opracowywanie planu zamówień publicznych Centrali COBORU,
kontrola opracowywania planu zamówień publicznych Centrali COBORU i SDOO oraz ich aktualizacji,
prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Centrali COBORU zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie
dekretacja dowodów księgowych pod kątem zamówień publicznych w Centrali COBORU,
prowadzenie monitoringu wydatków, do kwoty poniżej progu obowiązywania stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, ponoszonych w Centrali COBORU,
opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania zamówień publicznych w Centrali COBORU,
prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych (wydatkowych) zawieranych w Centrali COBORU,
kontrola postępowań prowadzonych w SDOO pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, w tym kompletności dokumentacji, prawidłowego wyboru trybu postępowania i poprawnej specyfika¬cji istotnych warunków zamówienia,
kontrolowanie poprawności i kompletności ogłoszeń SDOO w sprawie zamówień publicznych oraz ich wyniku,
kontrola sprawozdań SDOO z zakresu zamówień publicznych,
kontrola realizacji przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych pod względem poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami w SDOO,
analiza zrealizowanych zamówień pod względem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO,
współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w SDOO w zakresie ich udzielania, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie,
uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne w zakresie zamówień publicznych,
nformowanie kierownictwa COBORU o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO.

 

Powrót