Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych COBORU podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

kontrola i analizowanie warunków BHP w Centrali COBORU i SDOO,
organizowanie szkoleń z zakresu BHP pracowników Centrali COBORU oraz kadry kierowniczej SDOO,
lustracja stanu BHP w Centrali COBORU i SDOO, przedstawienie Dyrektorowi COBORU projektów zarządzeń i wniosków w tym zakresie,
prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
bieżące informowanie kierownictwa COBORU o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz wysuwanie sugestii zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
gromadzenie i przechowywanie wyników badań o środowisku pracy,
udział w dochodzeniach powypadkowych,
współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
koordynacja realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU, w tym opracowywanie kart realizacji zadań obronnych,
zapewnienie przygotowania COBORU do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym planowania operacyjnego oraz planowania i realizacji szkolenia obronnego,
przygotowanie elementów systemu kierowania do utworzenia Stanowiska Kierowania Dyrektora COBORU oraz systemu Stałego Dyżuru,
sporządzanie sprawozdań w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych ,
reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
ochrona informacji niejawnych,
nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej.

 

Powrót