Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

Do zadań Biura Administracyjno-Ekonomicznego należy całokształt spraw związanych ze współpracą pomiędzy Centralą COBORU, a oddziałami terenowymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz zamówień publicznych. Biurem Administracyjno-Ekonomicznym kieruje bezpośrednio zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, który realizuje zadania za pośrednictwem podległych komórek organizacyjnych Działu Administracji Centrali COBORU, Działu Ekonomiczno-gospodarczego SDOO oraz samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych COBORU i samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych.

Dział Administracji Centrali COBORU

Do zadań Działu Administracji Centrali COBORU należy administrowanie majątkiem Centrali COBORU oraz jego utrzymanie we właściwym stanie. Do zadań Działu Administracji Centrali COBORU należy w szczególności:

utrzymanie, konserwacja i remonty budynków i budowli Centrali COBORU systemem własnym i zlecanym,
właściwe gospodarowanie majątkiem, kontrola użytkowania i ochrona obiektów,
przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie inwestycji i remontów budowlanych,
pełnienie funkcji nadzoru w trakcie wykonywanych w Centrali COBORU prac budowlanych,
zaopatrywanie pracowników Centrali COBORU w materiały biurowe i inne urządzenia związane z pracą,
utrzymywanie ładu i porządku w budynkach administracyjnych i gospodarczych oraz na terenach zielonych i drogach dojazdowych będących w administracji Centrali COBORU,
utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych w Centrali COBORU,
realizacja spraw wynikających z przepisów przeciwpożarowych w Centrali COBORU,
prowadzenie gospodarki magazynowej, transportowej i paliwowo-energetycznej w Centrali COBORU,
nadzór nad działalnością sekretariatu Centrali COBORU,
zapewnienie warunków technicznych i bytowych dla sprawnego przebiegu posiedzeń komisji, narad, zjazdów i konferencji odbywających się w Centrali COBORU,
realizacja spraw socjalno-bytowych w zakresie uzgodnionym ze związkami zawodowymi,
prowadzenie miejsc noclegowych,
prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług zgodnie z procedura wewnętrzną.

Dział Ekonomiczno-Gospodarczy SDOO

Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem SDOO oraz nadzorem nad gospodarowaniem majątkiem znajdującym się w zasobach SDOO. Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy w szczególności:  

koordynacja opracowywania planów rzeczowych SDOO,
monitorowanie i nadzorowanie wykonania planów rzeczowych SDOO,
planowanie i dystrybucja środków na wykonanie badań i doświadczeń finansowanych z dotacji celowej oraz usług doświadczalnych zlecanych do wykonania przez Centralę COBORU,
opracowywanie i realizacja rzeczowego planu inwestycyjnego COBORU,
opracowanie i monitorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych SDOO,
rozliczanie SDOO z efektywności wykonywanych zadań gospodarczych, w tym kontrola działalności rolniczej SDOO,
opracowywanie procedur w zakresie gospodarowania mieniem,
gospodarowanie majątkiem COBORU znajdującym się w zasobach SDOO, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zużytym i zbędnym,
prowadzenie spraw związanych ze zmianami we władaniu gruntami SDOO,
prowadzenie polityki dotyczącej limitu zatrudnienia i wynagrodzeń w SDOO,
sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących działalności SDOO i Centrali COBORU,
opracowywanie informacji oraz okresowych sprawozdań rzeczowych z działalności COBORU,
nadzór nad opracowywaniem wniosków o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
opracowywanie informacji o wykorzystanym materiale ze zbioru jako materiale siewnym oraz monitoring regulowania przedmiotowych opłat przez SDOO,
nadzór nad SDOO w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz rozliczania podatków lokalnych,
nadzór nad SDOO w zakresie:
  - realizacji ubezpieczeń majątkowych,
  - przestrzegania bhp i p.poż w SDOO,
  - obowiązków dotyczących monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi,
  - gospodarowania odpadami,
organizacja posiedzeń Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU,
tworzenie harmonogramu inwestycyjnego SDOO oraz współpraca w tym zakresie z Radą Ekonomiczno-Gospodarczą COBORU,
19) obsługa Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU.

Powrót