ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowych warunków administracyjno-technicznych oraz ekonomiczno-gospodarczych do wykonania zadań COBORU, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania zadań obronnych i informacji niejawnych oraz ochrony zasobów.
W szczególności do zadań zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych należy:

zabezpieczenie warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu prac badawczo-doświadczalnych oraz działalności rolniczej prowadzonej w SDOO,
gospodarowanie majątkiem COBORU, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zbędnym,
nadzór i kontrola organizacyjno-funkcjonalna nad SDOO, w tym m.in. w zakresie prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieniem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym, utrzymywaniem porządku,
udzielanie urlopów dyrektorom SDOO,
podział środków z dotacji celowej na realizację zadań ustawowych związanych z planem badań i doświadczeń COBORU,
sporządzanie planów inwestycyjnych COBORU w zakresie rzeczowym oraz nadzór nad ich realizacją,
sporządzanie planu i udzielanie zamówień publicznych w Centrali COBORU oraz nadzór nad planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych w SDOO,
redagowanie na bieżąco działu „Przetargi”, na stronie internetowej COBORU i BIP oraz nadzór nad informacjami ukazującymi się w dziale „Przetargi” na stronach internetowych SDOO,
sporządzanie sprawozdań do UZP oraz nadzór nad sporządzaniem tych sprawozdań przez SDOO,
 organizacja realizacji doświadczeń w ramach usługowej działalności doświadczalnej oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie,
sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie działalności administracyjno-ekonomicznej,
nadzór nad sporządzaniem wniosków o dopłaty do działalności rolniczej otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
opracowywanie analiz, raportów i bieżących informacji o działalności SDOO,
inicjowanie opracowywania analiz gospodarczo-ekonomicznych w różnych zakresach,
przygotowywanie programów realizacji inwestycji,
sporządzanie deklaracji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, płatnych przez Cen¬tralę COBORU oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie, a także sporządzanie deklaracji na podatki lokalne, dla których podatnikiem jest Centrala COBORU, tj. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych,
administrowanie majątkiem i obiektami Centrali COBORU i jego zabezpieczenie przed klęskami losowymi, a także prawidłowa eksploatacja sprzętu, maszyn i urządzeń, środków transportu oraz utrzymanie porządku na terenie Centrali COBORU,
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją planów finansowych jednostkowych w tej części planu, która odpowiada nadzorowanym przez niego zadaniom, podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU,
prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zadaniami obronnymi, ochroną informacji niejawnych i ochroną zasobów w Centrali COBORU oraz nadzór nad wymienionymi zadaniami w SDOO,
prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
a) tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
b) informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
c) przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
d) współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami Centrali COBORU,
współpraca z zastępcą dyrektora ds. finansowych - głównym księgowym i zastępcą dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki,
wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem,
realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie warunków organizacyjno-technicznych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru.

Powrót