Biuro Wydawnictw

Biuro zajmuje się całokształtem spraw związanych ze składem, opracowaniem redakcyjnym i technicznym, publikacją i dystrybucją wydawnictw COBORU, wykonywaniem prac poligraficznych na rzecz innych komórek organizacyjnych COBORU, formalnym nadzorem nad kształtem strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej COBORU oraz prowadzeniem biblioteki i archiwum Centrali COBORU. Do zadań Biura Wydawnictw należy w szczególności:

koordynacja techniczna sposobu dokumentowania fotograficznego badań i doświadczeń, w tym zwłaszcza OWT
opracowywanie planu wydawnictw COBORU,  
skład, opracowanie redakcyjne i techniczne wydawnictw COBORU,  
publikację centralnych wydawnictw COBORU,  
przyjmowanie zamówień i dystrybucja centralnych publikacji COBORU,  
prowadzenie biblioteki COBORU, w tym konserwację księgozbioru,  
zakup książek oraz zamówienie prenumeraty czasopism,  
prowadzenie archiwum Centrali COBORU i koordynowanie czynności kancelaryjnych, 
koordynacja techniczna sposobu dokumentowania fotograficznego badań i doświadczeń, w tym zwłaszcza OWT, 
wykonywanie prac poligraficznych i drukarskich na rzecz innych komórek organizacyjnych COBORU,  
koordynację prac Komitetu redakcyjnego działającego w Centrali COBORU,  
proponowanie zakresu uregulowań wewnętrznych dotyczących funkcjonowania biblioteki oraz archiwum Centrali COBORU,  
formalny nadzór nad kształtem strony internetowej COBORU,  
redagowanie na bieżąco działów „Publikacje” i „Kontakty” na stronie internetowej COBORU.  
prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług zgodnie z procedura wewnętrzną.  
 
W ramach Biura Wydawnictw działają trzy działy. Poszczególne działy bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację powierzonych zadań w następujących obszarach:

Dział Poligrafii– w zakresie druku, oprawy i ekspedycji wydawnictw Centrali COBORU oraz wykonywaniem wszelkich innych prac poligraficznych na rzecz komórek organizacyjnych COBORU.  
Redakcja– w zakresie składu, opracowania redakcyjnego i technicznego publikacji oraz formalnego nadzoru nad kształtem strony internetowej i BIP Centrali COBORU.
Biblioteka i Archiwum Centrali COBORU – w zakresie prowadzenia biblioteki i archiwum Centrali COBORU.  
 

Powrót