Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian

Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniami wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych. Do zadań Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian należy w szczególności:

opracowywanie doborów odmian do prowadzonych badań i doświadczeń WGO roślin rolniczych,  
opracowanie planów badań i doświadczeń, w tym analiz chemicznych i technologicznych z zakresu badań WGO roślin rolniczych,  
zamawianie materiału siewnego do badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
opracowywanie i weryfikację metodyk, oraz koordynowanie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
nadzór kontrolno-instruktażowy prowadzonych badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
organizowanie szkoleń dla pracowników SDOO i innych jednostek realizujących badania WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
opracowywanie wyników badań WGO roślin rolniczych stosownie do wymogów i przyjętych ustaleń, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
opracowanie publikacji w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,  
opracowanie wniosków rejestrowych na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych z zakresu badań WGO,  
organizowanie posiedzeń komisji ds. rejestracji odmian roślin rolniczych,  
opracowywanie charakterystyk wartości gospodarczej badanych odmian roślin rolniczych na podstawie prowadzonych badań WGO, w tym również doświadczeń porejestrowych,  
opracowanie wytycznych działania posterunków meteorologicznych w SDOO, gromadzenie, opracowanie publikacji zawierających dane meteorologiczne, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,  
przygotowanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym posiedzeń komisji ds. rejestracji odmian oraz komisji wewnętrznych do spraw wypracowania wniosków rejestrowych dotyczących odmian roślin rolniczych wpisywanych do krajowego rejestru na podstawie badań WGO i OWT oraz merytoryczna obsługa tych komisji w tym zakresie,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym również w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, oraz innymi zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań WGO roślin rolniczych, w tym z biurami badawczymi innych krajów,  
redagowanie na bieżąco działu „badania WGO”, na stronie internetowej COBORU.  

W ramach Zakładu działają trzy pracownie oraz jedno samodzielne stanowisko. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:

Pracownia WGO Roślin Zbożowych - w zakresie badań WGO odmian roślin zbożowych, z wyłączeniem kukurydzy,  
Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy - w zakresie badań WGO odmian kukurydzy, buraka i ziemniaka,  
Pracownia WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych - w zakresie badań WGO odmian roślin pastewnych, oleistych i włóknistych,
Samodzielne stanowisko ds. agrometeorologii - w zakresie prowadzenia posterunków meteorologicznych oraz gromadzenia i opracowywania danych meteorologicznych.  

Powrót