Samodzielne Stanowisko ds. koordynacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Do zadań tego stanowiska należy całokształt spraw dotyczących koordynacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, a w szczególności:

przygotowanie pod względem organizacyjnym posiedzeń Rady Konsultacyjnej COBORU oraz Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz koordynację prac związanych z przygotowywaniem materiałów na te posiedzenia,  
nadzór nad organizacją posiedzeń Wojewódzkich Zespołó PDO przez dyrektorów SDOO oraz tworzeniem przez nich list zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw,  
planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, w tym współpracę pomiędzy właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi COBORU, SDOO oraz jednostkami i organizacjami, z którymi system porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego realizowany jest centralnie,  
przygotowanie rozdzielników wysyłki centralnych publikacji COBORU dotyczących wyników badań prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
sporządzanie centralnych porozumień i umów związanych z systemem porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,  
przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.  

Powrót