Zakład Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian

Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniem odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT) oraz badaniem wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin warzywnych i sadowniczych w celu sporządzenia list opisowych odmian.

Do zadań Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian należy w szczególności:  

zamawianie materiału siewnego do badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,  
opracowywanie planów badań i doborów odmian do badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,  
opracowywanie i weryfikację metodyk, oraz koordynowanie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,  
prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami OWT i WGO roślin ogrodniczych,  
nadzór kontrolno-instruktażowy prowadzonych badań OWT i WGO roślin ogrodniczych,  
organizowanie szkoleń dla pracowników SDOO realizujących badania OWT i WGO roślin ogrodniczych,   
opracowywanie raportów z badań OWT,  
opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian badanych na podstawie przeprowadzonych badań OWT,  
opracowanie publikacji, w tym List Opisowych Odmian, w zakresie gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym COBORU,  
opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących wyłącznego prawa do odmian, na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych w zakresie badań OWT,  
przygotowanie pod względem merytorycznym posiedzeń komisji wewnętrznych do spraw rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT oraz komisji wewnętrznych do spraw przyznawania wyłącznego prawa do odmian,  
dokonywanie oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych, a także z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, oraz innymi zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań OWT i WGO roślin ogrodniczych, w tym z biurami badawczymi państw UE i krajów trzecich oraz państwami stowarzyszonymi w UPOV oraz Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin w Angres (Francja) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian w Genewie (Szwajcaria),
redagowanie na bieżąco działu „badania OWT”, na stronie internetowej COBORU.  /td>

W ramach Zakładu działają dwie pracownie. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:

Pracownia OWT Odmian Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej – w zakresie badań OWT odmian roślin uprawnych oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej  
Pracownia WGO Roślin Ogrodniczych– w zakresie badań WGO roślin ogrodniczych oraz opracowywania list opisowych odmian roślin warzywnych i sadowniczych.  

  

Powrót