ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BADAWCZO-DOŚWIADCZALNYCH

Nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i realizacją badań i doświadczeń COBORU, opracowaniem i publikacją ich wyników oraz organizacją posiedzeń organów opiniodawczych i doradczych dyrektora COBORU w zakresie rejestracji, przyznawania wyłącznego prawa do odmian oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
W szczególności do zadań zastępcy dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych należy:

 
planowanie badań i doświadczeń związanych z oceną odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), oceną wartości gospodarczej odmian (WGO), w tym prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, a także innych doświadczeń wynikających z podpisanych umów i porozumień,
prowadzenie i koordynacja porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 zatwierdzanie metodyk badań i doświadczeń oraz corocznych doborów odmian do prowadzonych badań i doświadczeń,
nadzór merytoryczny nad realizacją prowadzonych badań i doświadczeń,
prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie wyników prowadzonych badań i doświadczeń,
opracowanie i publikowanie wyników badań i doświadczeń w ramach obowiązujących w COBORU serii wydawniczych,
opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,
opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących przyznania wyłącznego prawa do odmian na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych,
przygotowanie posiedzeń Komisji ds. rejestracji odmian, Komisji wewnętrznych, Rady Konsultacyjnej, Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
przygotowanie rocznych planów działalności COBORU w tym planów działalności badawczo-doświadczalnej oraz rocznych sprawozdań z działalności ustawowej COBORU i realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
redagowanie na bieżąco działu „Wydarzenia” i „Współpraca”, na stronie internetowej COBORU,
współpraca, w ramach powierzonych zadań, z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, biurami badawczymi innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali COBORU i działalności badawczo-doświadczalnej w SDOO,
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją jednostkowych planów finansowych w tej części planu, która odpowiada nadzorowanym przez niego zadaniom, podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU, inspektorami COBORU i działalnością badawczo-doświadczalną prowadzoną w SDOO, działalnością wydawniczą i archiwalną,
prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
 a) tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
 b) informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
 c) przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie        nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
 d) współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
nadzór nad właściwym gospodarowaniem mieniem w podległych komórkach organizacyjnych Centrali COBORU,
sygnalizowanie potrzeb SDOO odnośnie wyposażenia technicznego i zaopatrzenia materiałowego gwarantujących poprawne wykonanie doświadczeń,
bieżąca współpraca z zastępcą dyrektora ds. finansowych - głównym księgowym i zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki i innych obszarów działalności,
wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem,
realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Powrót