Biuro Finansów i Księgowości

Do zadań Biura Finansów i Księgowości należy całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym, rachunkowością i podatkami COBORU. Biurem Finansów i Księgowości kieruje bezpośrednio Zastępca dyrektora ds. finansowych-Główny księgowy, który realizuje zadania za pośrednictwem podległych komórek organizacyjnych, Działu Księgowości, Działu Planowania i Sprawozdawczości oraz samodzielnego stanowiska ds. rozliczeń podatkowych i finansowych.

Dział Księgowości

Działem Księgowości kieruje Zastępca głównego księgowego, który jest jednocześnie kierownikiem działu i prowadzi całokształt spraw związanych z rachunkowością Centrali COBORU, dokonywaniem rozliczeń finansowych z tytułu opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa, a także naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Centrali COBORU.

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

  prowadzenie rachunkowości Centrali Centralnego Ośrodka, w tym:
  prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  sporządzanie jednostkowych deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  koordynowanie procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych, w tym sporządzanie, przyjmowanie, kontrolowanie oraz przekazywanie dokumentów,
  prowadzenie gospodarki kasowej,
  prowadzenie ewidencji wartościowo-ilościowej obrotu magazynowego,
  prowadzenie ewidencji wartościowo-ilościowej ewidencji majątku trwałego,
  dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym terminowe regulowanie zobowiązań
nadzór nad terminowym regulowaniem należności przez podmioty zewnętrzne,
  nadzór nad procesem inwentaryzacji składników majątkowych,
  prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali COBORU w zakresie wystawiania faktur,
prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami, w tym:
  prowadzenie rejestru, ewidencji i egzekucji należnych opłat rejestrowych oraz opłat za ochronę wyłącznego prawa, zgodnie z ustawą o nasiennictwie, ustawą o ochronie prawnej odmian roślin oraz procedurami wewnętrznymi,
  przekazywanie do budżetu państwa dochodów budżetowych z tytułu opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian oraz kontrolowanie terminowości należnych wpłat, sporządzanie pisemnych upomnień oraz naliczanie odsetek z tytułu powstałych należności wymagalnych,
  współpraca z Biurem Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian w zakresie naliczania opłat rejestrowych, opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian.
naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Centrali COBORU, w tym:
  sporządzanie list płac: osobowego i bezosobowego funduszu płac, zasiłków płatnych z ZUS, nagród jubileuszowych, odpraw oraz innych list o podobnym charakterze,
  sporządzanie deklaracji i informacji rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  przygotowywanie dyspozycji wypłat wynagrodzeń oraz potrąceń od wynagrodzeń, a także dyspozycji zapłaty zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z rozliczania wynagrodzeń,
  przygotowywanie danych płacowych dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej (m.in. GUS), w tym z wykonania osobowego i bezosobowego funduszu płac,
  prowadzenie zbiorczej ewidencji wynagrodzeń pracowników oraz byłych pracowników,
  wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach oraz przygotowywanie innych zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników,
przygotowywanie zestawień niezbędnych do realizowania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz współpraca z komisją socjalną w tym zakresie

Do zadań Zastępcy głównego księgowego należy:

nadzór nad prawidłowym procesem obiegu dokumentów finansowo-księgowych Centrali , w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz przeprowadzanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
uczestniczenie w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne,
udział w opracowywaniu procedur wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym Polityki (zasad) rachunkowości, a także inicjowanie zmian przyjętych procedurach stosownie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb COBORU.
sporządzanie projektu planu finansowego Centrali COBORU oraz nadzór nad procesem realizacji planu finansowego Centrali COBORU, w tym współpraca z kierownikiem Działu Planowania i Sprawozdawczości w zakresie tworzenia i aktualizacji tego planu,
opracowanie rozliczenia rocznego z wykonania dotacji podmiotowej w Centrali

 Zastępca głównego księgowego kieruje Biurem Finansów i Księgowości podczas nieobecności Zastępcy dyrektora ds. finansowych -Głównego księgowego.

 

Dział Planowania Finansowego i Sprawozdawczości

 Działem Planowania Finansowego i Sprawozdawczości kieruje kierownik działu, który prowadzi całokształt spraw związanych z procesem tworzenia planu finansowego COBORU, analizą wykonania tego planu, planowaniem i rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu państwa, a także sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań budżetowych COBORU.

Do zadań Działu Planowania Finansowego i Sprawozdawczości należy w szczególności:

prowadzenie całokształtu spraw związanych z procesem planowania finansowego, w tym:
  tworzenie rocznego i wieloletniego planu finansowego COBORU, na podstawie jednostkowych planów finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, a także przeprowadzanie procesu zatwierdzania tych planów,
  nadzór nad wykonaniem rocznego planu finansowego COBORU, w tym jednostkowych planów finansowych Centrali COBORU oraz SDOO, a także przeprowadzanie analizy wykonania tych planów,
  współpraca z Działem Ekonomiczno-Gospodarczym SDOO, w tym w zakresie tworzenia planów inwestycyjnych, gospodarowania majątkiem trwałym oraz planowania i dystrybucji środków na wykonywanie badań i doświadczeń oraz zatrudnienia i funduszu płac,
prowadzenie całokształtu spraw związanych z procesem planowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, w tym:
  przygotowywanie w zakresie finansowym, szczegółowego planu dotacji celowej przyznanej na realizację zadań ustawowych, na podstawie planów jednostkowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, a także uczestniczenie w procesie przygotowywania umowy na dotacje celową,
  przygotowywanie w zakresie finansowym, szczegółowego planu dotacji celowej przyznanej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także uczestniczenie w procesie przygotowywania umowy na dotacje celową,
  przygotowywanie i przesyłanie zapotrzebowań do MRiRW na środki finansowe z dotacji, a także przygotowywanie zgodnie z harmonogramem, dyspozycji środków pieniężnych do SDOO
nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych udzielonych COBORU z budżetu państwa, a także przygotowywanie w zakresie finansowym rocznych rozliczeń dotacji celowych, na podstawie jednostkowych rozliczeń finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO,
sporządzanie sprawozdań COBORU, w tym:
  przygotowywanie procesu oraz harmonogramu sporządzania przez Centralę COBORU oraz SDOO jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zbiorczych dla COBORU,
  przyjmowanie oraz weryfikowanie prawidłowości jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez Centralę COBORU oraz SDOO, w tym przyjmowanie wyjaśnień w zakresie stwierdzonych w jednostkowych sprawozdaniach nieprawidłowości oraz należności i zobowiązań wymagalnych, a także naliczonych z tego tytułu odsetek,
  sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych COBORU na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, w tym przygotowywanie części opisowych do sporządzonych sprawozdań,
  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego COBORU na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych,
  przeprowadzanie procesu zatwierdzania sprawozdań oraz przekazywanie sprawozdań właściwym organom,
przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej, w tym:
  bieżące sprawowanie nadzoru nad działalnością księgową prowadzoną w Centrali COBORU oraz SDOO, w szczególności w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów obowiązującej polityki (zasad) rachunkowości,
  okresowe oraz doraźne przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej w SDOO, zgodnie z przyjętymi wCOBORU procedurami,
  nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań zaciąganych przez SDOO,
koordynowanie innych zadań z zakresu działalności finansowo-księgowej, w tym:
  przekazywanie informacji i wytycznych w zakresie planowanej inwentaryzacji oraz nadzór nad procesem inwentaryzacji składników majątkowych w Centrali COBORU i SDOO,
  wsparcie działów księgowych Centrali COBORU oraz SDOO w zakresie ewidencji obrotu magazynowego oraz ewidencji majątku trwałego, a także przekazywanie tym działom informacji i zaleceń w zakresie bieżącego realizowania zadań finansowo-księgowych,
  zbieranie danych szczegółowych z zakresu działalności finansowo-księgowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań, podejmowania decyzji zarządczych oraz przekazywania informacji podmiotom zewnętrznym,
  sporządzaniem okresowych informacji o sytuacji finansowej COBORU,

Do zadań kierownika działu należy również: 

uczestniczenie w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne,
udział w opracowywaniu procedur wewnętrznych z zakresu rachunkowości i planowania finansowego, a także inicjowanie zmian w przyjętych procedurach stosownie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb COBORU.

Kierownik Działu Planowania i Sprawozdawczości kieruje Biurem Finansów i Księgowości podczas nieobecności zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego oraz zastępcy głównego księgowego.

Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń podatkowych i finansowych

Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń podatkowych i finansowych podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. finansowych-Głównemu księgowemu. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy całokształt spraw związanych z rozliczaniem zobowiązań podatkowych COBORU oraz inne rozliczenia finansowe pomiędzy Centralą COBORU a SDOO, w tym w szczególności:  

dokonywanie rozliczeń podatkowych COBORU w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym:
  przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych deklaracji i informacji podatkowych sporządzanych przez działy księgowe Centrali COBORU oraz SDOO,
  sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych COBORU oraz terminowe przekazywanie ich organom podatkowym,
  regulowanie zobowiązań podatkowych COBORU oraz dokonywanie wewnętrznych rozliczeń finansowych w tym zakresie.
sprawowanie nadzoru nad działalnością podatkową COBORU, w tym:
  bieżące weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg podatkowych COBORU, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz przyjętymi procedurami wewnętrznymi,
  nadzór nad terminowością regulowanych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  przeprowadzanie okresowych kontroli rozliczeń podatkowych prowadzonych w działach księgowych Centrali COBORU oraz SDOO, zgodnie z przyjętymi w COBORU procedurami,
wykonywanie innych zadań z zakresu działalności podatkowej, w tym:
  przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne,
  inicjowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie prowadzonych rozliczeń podatkowych oraz podniesienie efektywność sprawowanego nadzoru,
  współpraca z organami podatkowymi, w tym uczestniczenie w procesach kontroli przeprowadzanych przez te organy,
dokonywanie rozliczeń finansowych pomiędzy Centralą COBORU a SDOO, przy współpracy z Działem Ekonomiczno-Gospodarczym SDOO, z tytułu m.in.:
  usługowej działalności badawczo-doświadczalnej prowadzonej w SDOO,
  dopłat do produkcji rolnej,
  wewnętrznych pożyczek i wsparć finansowych,
  inwestycji,
  opłat za korzystanie ze środowiska
przygotowywanie dokumentacji dotyczącej obsługi bankowej COBORU.

Powrót