Zastępca dyrektora ds. finansowych - główny księgowy

Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym i rachunkowością COBORU kierując Biurem Finansów i Księgowości oraz sprawując nadzór nad działalnością finansowo-księgową prowadzoną w SDOO. Do zadań zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego należy w szczególności:

sporządzanie planu finansowego COBORU, bieżące aktualizowanie planu, analiza jego wykonania oraz nadzór nad przebiegiem jego realizacji i rozliczaniem,
prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych COBORU, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych oraz przyjętych procedurach wewnętrznych, w tym w polityce (zasadach) rachunkowości,
realizowanie zadań głównego księgowego wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
planowanie oraz rozliczanie środków dotacji z budżetu państwa udzielanych COBORU, w tym dotacji celowej na realizację zadań ustawowych i na wydatki inwestycyjne oraz dotacji podmiotowej,
prowadzenie ewidencji należnych Skarbowi Państwa opłat rejestrowych, opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian roślin,;
sporządzanie sprawozdań budżetowych,
sporządzanie sprawozdania finansowego COBORU oraz udział w procesie badania tego sprawozdania przez podmiot uprawniony do jego badania,
nadzór nad sytuacją finansową SDOO, w tym nad wewnętrznymi przepływami środków pieniężnych,
nadzór nad terminowym regulowaniem należności przez podmioty zewnętrzne,
nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, w tym zobowiązań publiczno-prawnych,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
opracowywanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych z zakresu działalności finansowo-księgowej COBORU, w tym polityki rachunkowości oraz zarządzeń w sprawie tworzenia planu finansowego,
współpraca z komórkami organizacyjnymi COBORU realizującymi czynności kontrolne oraz instytucjami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie kontroli (m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Celno-Skarbowym),
prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych zadań:
- tworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz sprawozdania z jego wykonania,
- informowanie dyrektora COBORU o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,
- przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,
- współpraca z inspektorami COBORU oraz innymi pracownikami, którzy realizują czynności kontrolne,
bieżąca współpraca z zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych i zastępcą dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki i innych obszarów działalności,  
wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora COBORU związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zastępca dyrektora ds. finansowych - główny księgowy COBORU jest upoważniony do wydawania zaleceń głównym księgowym SDOO w zakresie bieżących prac finansowo-księgowych.

Powrót