Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro zajmuje się organizacją współpracy międzynarodowej, przede wszystkim w zakresie wymiany doświadczeń na temat systemu rejestracji i ochrony praw do odmian oraz metod urzędowych badań odmian .

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:  

organizacja i koordynacja współpracy międzynarodowej COBORU z organizacjami i instytucjami zajmującymi się rejestracją i ochroną prawną odmian, w tym m.in. z biurami badawczymi państw UE i krajów trzecich oraz państwami stowarzyszonymi w UPOV oraz Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin w Angers (Francja) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian w Genewie (Szwajcaria),
koordynacja współpracy międzynarodowej wszystkich komórek organizacyjnych COBORU,  
opracowywanie planu wyjazdów zagranicznych pracowników COBORU oraz jego realizację,  
organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników COBORU,  
organizacja pobytu w kraju gości zagranicznych COBORU,  
sporządzanie projektów porozumień i umów dotyczących współpracy COBORU z zagranicznymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi COBORU,  
monitorowanie realizacji zadań wynikających z programów współpracy,
sporządzanie umów dotyczących usługowej działalności w zakresie doświadczeń COBORU  oraz przekazywanie wyników kontrahentom,  
planowanie, organizację i realizację działalności szkoleniowej COBORU na szczeblu międzynarodowym, w tym w zakresie konferencji, kursów, seminariów, spotkań wielo i dwustronnych,  
wymiana publikacji z instytucjami, organizacjami i innymi kontrahentami zagranicznymi oraz prowadzenie ewidencji tych publikacji,  
współpraca z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym z biurami badawczymi krajów trzecich, w zakresie procedur, zasad i trybu rejestracji odmian oraz ochrony wyłącznego prawa,  
sporządzanie sprawozdań z współpracy COBORU z zagranicznymi jednostkami, instytucjami i organizacjami  
organizację oraz nadzór nad usługową działalnością doświadczalną COBORU w zakresie badań OWT,  
koordynacja organizacji w COBORU krajowych konferencji, seminariów, szkoleń oraz ważniejszych spotkań roboczych  
inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie promocji COBORU w kraju i zagranicą,  
planowanie i organizowanie udziału COBORU w targach i wystawach,  
pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i pomocowych oraz współpracę z instytucjam i przedsiębiorstwami realizującymi programy UE w zakresie rolnictwa,  
prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych u Usług zgodnie z procedurą wewnętrzną.  

Powrót