DYREKTOR

Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego

tel. 61 28 523 41, h.bujak@coboru.gov.pl

Prof. dr hab. Henryk Bujak      Henryk Bujak – profesor nauk rolniczych w dziedzinie agronomii. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uczelni na której przeszedł całą dotychczasową drogę rozwoju naukowego od asystenta do profesora. Wieloletni kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa (2006-2018) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w latach 2018-2021 dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie. Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Krajowego i Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Komisji ds. rejestracji odmian zbóż, Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów. Wychowawca wielu pokoleń studentów. W pracy naukowej skupiał się na analizie dziedziczenia cech ilościowych roślin uprawnych, opracował koncepcję wykorzystania zjawiska ksenii w hodowli odmian mieszańcowych żyta, co może mieć ogromne znaczenie w obniżeniu kosztów hodowli, ponieważ zaproponowana formuła mieszańca nie wymaga wykorzystania sterylizującej cytoplazmy.

        Kolejnym etapem działalności naukowej było wykorzystanie analizy wielocechowej do oceny i selekcji materiałów hodowlanych. W tym celu wykorzystywał między innymi indeksy selekcyjne, które weryfikował na materiałach zbóż oraz kukurydzy, a także wprowadził do budowanych algorytmów indeksów – obiektywną metodę szacowania ważności cech.

         Dużą część osiągnięć naukowych stanowią wyniki analiz interakcji genotypowo-środowiskowej odmian roślin uprawnych oraz określenie stabilności ich plonowania. Dzięki odpowiednim miernikom statycznym oraz opracowaniu wlanego indeksu do określania stabilności plonowania, łatwiejszy stał się wybór odmian o szerokiej i wąskiej adaptacji do określonych warunków glebowo-klimatycznych.

         W ostatnim okresie zajmuje się poszukiwaniem efektywnych genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną oraz opracowywaniem dla nich markerów molekularnych, które można byłoby szeroko stosować w selekcji materiałów wyjściowych do hodowli żyta.

         Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących genetyki cech ilościowych, hodowli roślin oraz nasiennictwa roślin uprawnych.

Powrót