Biuro Organizacyjno-Prawne

Biuro Organizacyjno-Prawne realizuje obsługę prawną COBORU zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonuje zadania związane z organizacją zatrudniania pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO.

Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:

wydawanie opinii prawnych w sprawach przedłożonych przez dyrektora COBORU,
udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa krajowego i wspólnotowego w jednostce,
wydawanie opinii dla kierownictwa COBORU o:
zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki,
ewentualnych uchybieniach w COBORU w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień
uczestniczenie w pracach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie przez COBORU umów o skomplikowanym charakterze,
nadzór prawny nad egzekucją należności COBORU,
opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i wspólnotowych dotyczących działalności COBORU,
występowanie w postępowaniu sądowym i administracyjnym jako pełnomocnik dyrektora COBORU,
opiniowanie i parafowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez dyrektora COBORU,
opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień dyrektora COBORU na wniosek właściwych komórek organizacyjnych COBORU,
współpraca i pomoc dyrektorom SDOO w sprawach prawnych,
administrowanie i rejestracja zarządzeń oraz wskazanych decyzji dyrektora COBORU,
opracowanie formalno-prawne aktów wewnętrznych przy udziale komórek organizacyjnych Centrali COBORU,
prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji wpływających do Centrali COBORU,/td>
prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO, a w szczególności:
organizacja naboru na wolne stanowiska zastępców dyrektora COBORU oraz dyrektorów SDOO oraz rekrutacja na wolne stanowiska w Centrali COBORU,
przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem,
nawiązywanie stosunków pracy,
prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników Centrali COBORU oraz dyrektorów SDOO,
ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wraz z kartami urlopowymi,
przygotowywanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw osobowych, w tym polityki wynagradzania pracowników Centrali COBORU i dyrektorów SDOO,
  współudział w reklamowaniu pracowników na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
redagowanie działu „podstawy prawne”, „zadania statutowe”, „struktura organizacyjna” strony internetowej,
sprawowanie nadzoru nad polityką zarządzania zasobami ludzkimi,
koordynacja i opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień pracownikom COBORU,
opracowanie i monitorowanie realizacji polityki antykorupcyjnej w COBORU,
koordynacja kontroli zarządczej w COBORU,
koordynacja samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowywanie danych do opracowania oświadczenia dyrektora COBORU w sprawie kontroli zarządczej w jednostce,
prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Centrali COBORU,
koordynacja kontroli wewnętrznej w COBORU poprzez:
   opracowanie, przy współpracy z jednostkami dokonującymi kontroli, rocznego planu kontroli wewnętrznej,
  opracowanie, przy współpracy z jednostkami dokonującymi kontroli, sprawozdania rocznego z kontroli wewnętrznej,
  przeprowadzanie kontroli SDOO w zakresie działalności biura,
zadania z zakresu ochrony danych osobowych realizowanych przez IOD – usługodawcę zewnętrznego,
nadzór oraz obsługą systemu kadrowo-płacowego w zakresie danych kadrowych.

Powrót