Biuro Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian

Biuro zajmuje się całokształtem spraw merytorycznych, formalnych i dokumentacyjnych związanych z wnioskami o rejestrację odmian i ochronę prawną odmian oraz udzielaniem zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

 Do zadań Biura Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian należy w szczególności:

prowadzenie ewidencji wniosków odmian zgłoszonych o wpis do krajowego rejestru,
prowadzenie krajowego rejestru odmian,
prowadzenie spisu odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa,
prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa,
prowadzenie ewidencji wniosków oraz zgód (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,
prowadzenie ewidencji wniosków o przedłużenie okresu wpisu odmian w krajowym rejestrze,
prowadzenie dokumentacji odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,;
zawiadamianie hodowców i pełnomocników hodowców odmian o przyjęciu odmian do urzędowych badań oraz kontynuacji tych badań w danym sezonie wegetacyjnym,
przygotowanie zamierzeń i decyzji rejestrowych, decyzji z zakresu ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz decyzji w sprawie zgody (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,
wydawanie hodowcom końcowych raportów z badań OWT,
przygotowanie publikacji Diariusza COBORU, List odmian wpisanych do krajowego rejestru odpowiednio roślin: rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz wykazu odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem,
współpraca z Komisją Europejską, instytucjami rejestrowymi i zajmującymi się ochroną prawną odmian z innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO), Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w sprawach związanych z rejestracją
ochroną prawną odmian, w tym w szczególności dotyczących tworzenia wspólnotowych katalogów i sprawdzania nazw odmian,
współpraca z hodowcami i ich pełnomocnikami w zakresie rejestracji odmian oraz przyznawania wyłącznego prawa do odmian,
współpraca z Zakładami NI i NR w zakresie planowania i prowadzenia urzędowych badań z odmianami zgłoszonymi do krajowego rejestru i do ochrony prawnej odmian,
współpraca z Zakładami NI i NR w zakresie wypracowania zamierzeń na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian, komisji wewnętrznych oraz merytoryczna obsługa komisji w zakresie zadań Biura,
współpraca z Działem Księgowości w zakresie opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa,
redagowanie na bieżąco działów „rejestracja odmian”, „ochrona prawna odmian”, „autoryzacje na testy/doświadczenia” na stronie internetowej COBORU.

Powrót