Zakład Informatyki

Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego COBORU oraz udzielaniem wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie wykorzystania metod statystycznych do analizy i opracowywania wyników prowadzonych badań i doświadczeń w COBORU.

 Do zadań Zakładu Informatyki należy w szczególności:
zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci komputerowej, sprzętu sieciowego, komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi, stałe monitorowanie poprawności i bezpieczeństwa ich pracy,
instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego na komputerach osobistych i przenośnych,
nadzór nad wykonywaniem usług wsparcia technicznego dla serwerów, oprogramowania systemowego oraz usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego,
określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym oraz prawidłowym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania,
nadzór nad funkcjonowaniem sieci VPN w celu zapewnienia pracownikom SDOO bezpiecznego dostępu do sieci komputerowej Centrali COBORU,
 archiwizację zasobów informatycznych Centrali COBORU - w szczególności baz danych,
prowadzenie ewidencji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego
analizę potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowanie rozwoju systemów informatycznych,
tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemu informatycznego poprzez integrację istniejących systemów,
projektowanie, tworzenie i rozwój własnych baz danych oraz zarządzanie i nadzór nad eksploatacją wszystkich baz danych wykorzystywanych w COBORU,
projektowanie, programowanie, wdrażanie i rozwój użytkowych systemów informatycznych, m.in. systemu wspierającego ochronę i rejestrację odmian, Elektronicznej Książki Polowej, programów przetwarzających i analizujących dane z doświadczeń OWT, WGO oraz PDO, systemów obsługujących archiwum, bibliotekę i gromadzących dane meteorologiczne,
tworzenie i aktualizowanie portalu intranetowego COBORU,
tworzenie i aktualizowanie od strony informatycznej stron internetowych COBORU, SDOO, Biuletynu Informacji Publicznej COBORU oraz portali społecznościowych
prowadzenie prac nad rozwojem zastosowań informatyki w ocenie odmian, m.in. w zakresie analizy obrazu,
konsultacje, szkolenia i pomoc pracownikom COBORU w zakresie eksploatowanych systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
udzielanie konsultacji specjalistom COBORU, nadzorującym i prowadzącym doświadczenia OWT, WGO i POD, z zakresu wykorzystania metod statystycznych do planowania badań i interpretacji wyników doświadczeń,
pomoc w introdukcji nowych metod statystycznych w oparciu o dostępne pakiety statystyczne,
opracowywanie założeń i algorytmów obliczeń umożliwiających tworzenie własnego oprogramowania statystycznego,
współpracę, w ramach powierzonych zadań, z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi, biurami badawczymi innych krajów,
określanie zapotrzebowania na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i usług serwisowych dotyczących informatyki, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
prowadzenie Rejestru Wydatków Rzeczowych i Usług zgodnie z procedura wewnętrzną.

W ramach zakładu działają trzy komórki organizacyjne, które bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:

Pracownia Statystyki Matematycznej - w zakresie udzielania, specjalistom prowadzącym w COBORU badania OWT, WGO i PDO pomocy dotyczącej wykorzystania metod statystycznych w analizie i interpretacji wyników doświadczeń oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie statystyki matematycznej,
Pracownia Baz Danych i Programowania - w zakresie prac związanych z projektowaniem, implementacją, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem, rozwojem i eksploatacją systemów baz danych, aplikacji bazodanowych, implementacją portalu intranetowego COBORU oraz stron internetowych,
Pracownia Wsparcia Technicznego - w zakresie administrowania siecią komputerową, instalacji oprogramowania systemowego i użytkowego, konfiguracji oraz utrzymania w stanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń sieci komputerowej COBORU.

Powrót