Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego w COBORU, w tym w SDOO. W skład Biura wchodzi podległe bezpośrednio Dyrektorowi COBORU samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego. Do zadań stanowiska audytora wewnętrznego należy wspieranie Dyrektora COBORU w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, a w szczególności:

dokonywanie identyfikacji i analiz ryzyka związanego z działalnością COBORU do celów sporządzenia rocznego planu audytu,
sporządzanie planu audytu wewnętrznego,  
realizacja planu audytu,  
wykonywanie czynności zapewniających, doradczych, monitorujących wdrożenia rekomendacji oraz czynności sprawdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego badających:
  wiarygodność i rzetelność informacji finansowych i operacyjnych, 
  skuteczność i efektywność działań COBORU,  
  ochronę aktywów,  
  zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 
udział w czynnościach audytu prowadzonego przez inne organy,  
sporządzanie sprawozdań oraz przedstawienie Dyrektorowi COBORU rekomendacji i uwag z przeprowadzonych zadań audytowych,
sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu oraz innych wymaganych sprawozdań i informacji,
opracowywanie bilansu czasu pracy audytora wewnętrznego.  

Powrót