Wyszukaj odmianę    Kontakty
Pierwsze posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji

W dniach 21-22 listopada 2019 roku w Dźwirzynie, w województwie zachodniopomorskim, odbyło się I posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) V kadencji na lata 2019-2023.

Krajowy Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

Do zadań Krajowego Zespołu PDO należy w szczególności: opiniowanie trybu i zasad prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województw.

W posiedzeniu, poza członkami Krajowego Zespołu PDO, uczestniczyli również: honorowi członkowie Krajowego Zespołu PDO (Pani mgr inż. Mirosława Domańska, Pan dr inż. Kazimierz Pyziak) oraz przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, przedstawiciele organizacji rolniczych województwa zachodniopomorskiego, członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu PDO, dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU oraz dyrektorzy i pracownicy SDOO/ZDOO.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Pan Krzysztof Smaczyński – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin (DHiOR).

Nominacje członkom Krajowego Zespołu PDO na kadencję 2019-2023 wręczyli Pan Krzysztof Smaczyński – z-ca dyr. DHiOR, oraz prof. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU.

Przewodniczącym Krajowego Zespołu PDO został wybrany ponownie pan dr inż. Jacek Rajewski – dyrektor handlowy Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., a zastępcami zostali dr inż. Krzysztof Gawęcki – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB – z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych, oraz mgr inż. Marcin Włodarczyk – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie.

Po powołaniu i ukonstytuowaniu się Krajowego Zespołu PDO, w dalszej części posiedzenia podsumowano realizację programu PDO w roku 2019 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość.

Na posiedzeniu, poza częścią sprawozdawczą z realizacji PDO na szczeblu centralnym oraz kwestii związanych z realizacją Inicjatywy białkowej COBORU i doświadczalnictwa ekologicznego, szerzej omówiono zasady dokumentowania, opracowywania i archiwizowania wyników doświadczeń PDO w poszczególnych województwach.

Dziękujemy wszystkim organizatorom I posiedzenia V kadencji KZK PDO w Dźwirzynie, zarówno z centrali COBORU w Słupi Wielkiej, jak i przede wszystkim kierownictwu i pracownikom SDOO w Szczecinie Dąbiu i ZDOO w Białogardzie.

Skład Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
V kadencji (2019-2023)

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja
1. dr inż. Jacek Rajewski – przewodniczący Dyrektor Handlowy Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
2. dr inż. Krzysztof Gawęcki – zastępca przewodniczącego Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie)
3. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadz. IUNG-PIB – zastępca przewodniczącego Zakład Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
4. mgr inż. Marcin Włodarczyk – zastępca przewodniczącego Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
5. mgr inż. Barbara Andrzejczak Kierownik Wydziału Hodowli w Departamencie Nadzoru nad Spółkami; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
6. prof. dr hab. Henryk Bujak Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
7. dr inż. Paweł Dopierała Hodowca, KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
8. mgr inż. Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
9. mgr inż. Beata Kaliska Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie (woj. kujawsko-pomorskie)
10. mgr inż. Jarosław Kapiszka Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce (woj. pomorskie)
11. mgr inż. Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
12. prof. dr hab. Bogdan Kulig Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
13. mgr inż. Tadeusz Łączyński Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
14. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
15. mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
16. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
17. dr inż. Michał Noworól Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
18. mgr inż. Andrzej Okrój Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
19. dr inż. Mirosław Pojmaj Główny hodowca, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin, Oddział Laski
20. dr inż. Jarosław Rzepa Poseł na Sejm RP
21. dr inż. Tadeusz Solarski Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
22. dr inż. Roman Warzecha Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, IHAR-PIB w Radzikowie
23. mgr inż. Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej